S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Expertsessie Prestatieafspraken wonen en zorg

12
OKT

Prestatieafspraken wonen en zorg

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkelt samen met Platform31 een handreiking prestatieafspraken wonen en zorg. Daarin brengen we onder meer voorbeelden van prestatieafspraken in kaart, waarbij we de succesfactoren, dilemma’s en aandachtspunten uitlichten. Heeft u veel ervaring met het thema wonen en zorg in prestatieafspraken? En wilt u uw ervaringen graag delen in ruil voor kennis van andere experts? Tijdens een of meerdere expertsessies spiegelt u uw eigen aanpak aan die van andere gemeenten of woningcorporaties. De opbrengst van de bijeenkomsten wordt gebruikt om de handreiking te verrijken.

Samenhangend aanbod

In de nieuwe Woningwet staan prestatieafspraken bovenaan de agenda en minister Blok benoemde wonen en zorg tot één van de vier rijksprioriteiten. Daarom werken veel gemeenten en corporaties al samen aan een samenhangend aanbod voor wonen, welzijn en zorg. Maar waarover maken zij precies afspraken en hoe doen ze dat zo smart mogelijk? Hoe verhouden de prestatieafspraken zich tot een bredere visie en beleid op wonen, welzijn, zorg? Gemeenten en corporaties die deze vragen al hebben uitgewerkt in prestatieafspraken zijn van harte welkom om hun kennis en ervaringen te delen tijdens de expertsessies. Tegelijkertijd zijn de prestatieafspraken van het afgelopen jaar gescand op het thema wonen en zorg. Tijdens de bijeenkomsten willen we uw kennis op het thema ophalen maar ook op thema’s doorpraten en zo mogelijk, verdiepen.

Inhoud expertsessies

In de sessies staan de volgende onderwerpen centraal:

  1. Opbrengst inventarisatie: Inhoud aanbod en vraag doelgroepen
  2. Integraal aanbod wonen en zorg: strategische visie en beleidsproces van meerdere partijen
  3. Proces om te komen tot prestatieafspraken

Overigens kan de inhoud van het programma op basis van de uitkomst in de bijeenkomsten worden gewijzigd.

Sessie 1. Inhoud aanbod en vraag doelgroepen

In de eerste sessie bespreken we de inhoud van de prestatieafspraken zoals naar voren is gekomen in de inventarisatie: kwantiteit en kwaliteit woningen, wijk/zorginfrastructuur, samenhang met andere domeinen. Aan de orde komen de volgende punten:

  • De opgave op het gebied van wonen en zorg in het domein wonen staat centraal: welke keuzes in het aanbod van woningcorporaties worden gemaakt voor de belangrijkste doelgroepen? Daarbij zoomen we in op de doelgroep senioren en de doorstromers van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
  • Wat hebben zij nodig? Wat bied je als corporatie aan deze doelgroepen? Welke keuzes zijn gemaakt en tegen welke dilemma’s loop je aan? Weet je voldoende wat nieuwe zorgdoelgroepen nodig hebben?
  • Kies je voor geclusterde woonvormen of gewoon ‘los’ wonen in de wijk?
  • Werk je aan een wijkgerichte aanpak en zo ja, wat is de inhoud daarvan?
  • Tot slot hoe kom je aan goed cijfermateriaal voor inventarisatie en monitoring?

Sessie 2. Integraal aanbod: visie, beleidsproces en samenwerking

Prestatieafspraken zijn meestal een onderdeel in een breder beleidstraject. Bij het thema wonen en zorg is samenhang nodig in uitvoering en beleid van meerdere partijen. Welke wensen en eisen stellen gemeenten aan corporaties op het thema wonen en zorg? In de uitvoering: afstemmen over verhuur, beheer of probleemsituaties?Tactisch: afspraken over jaarlijkse inzet in aantallen en kwaliteit? Strategisch: werken aan een meerjarige uitwerking van een visie op de wijk en woningvoorraad. Hoe vindt deze afstemming tussen partijen plaats? Hoe georganiseerd en geborgd?

Sessie 3: Functie en totstandkoming prestatieafspraken wonen-zorg

In de derde sessie kijken we naar de functie en totstandkoming van prestatieafspraken voor wonen en zorg. Hoe zetten we prestatieafspraken strategisch in bij verschillende beleidsfasen? Zijn de prestatieafspraken vooral een bevestiging van lopende afspraken en beleid tussen gemeente en woningcorporaties? Of dienen ze juist als aanjager voor beleid op wonen en zorg? Daarbij hoort ook de vraag hoe de prestatieafspraken zich verhouden tot het bredere beleid op wonen, welzijn en zorg. Betrekt u bijvoorbeeld zorgorganisaties? Hoe stemt een gemeente intern af tussen de verschillende domeinen? En hoe kunnen corporaties tot afstemming komen over hun onderlinge inzet?

05-09-2016

Praktische info

Data sessies

De expertsessies duren een dagdeel en vinden plaats in Utrecht. U kunt deelnemen aan een of meerdere bijeenkomsten. 

1e expertsessie:
donderdag 22 september 2016 (14.00 – 16.30 uur)

2e expertsessie:
woensdag 12 oktober 2016 (10.00 – 12.30 uur)

3e expertsessie:
dinsdag 22 november 2016 (14.00 – 16.30 uur)

NB: op 12 januari 2017 organiseren Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een vierde sessie, speciaal voor consumentenorganisaties en huurders. Met hen bespreken en toetsen we de uitkomsten van de expertsessies en het concept handreiking.

Doelgroep

De expertsessies zijn interessant voor gemeenten en woningcorporaties die veelbelovende stappen hebben gezet om de prestatieafspraken uit de nieuwe Woningwet in te zetten voor wonen en zorg.

Aanmelden

Aanmelden voor (één van) de expertsessies kan via Annemiek Lucas: of 06-57941866.

Meer informatie

'Wonen en zorg verbinden in prestatieafspraken' artikel op de website van Platform31.

D E F