Vergrijzing vernieuwt de buurt

09-05-2005

Verslag workshop Project!mpulsbijeenkomsten april 2005

Onder de noemer 'Vergrijzing vernieuwt de buurt' wilde het Kenniscentrum Wonen-Zorg positieve kanten van de vergrijzing belichten. Door (welzijns)activiteiten in de buurten en wijken te organiseren waaraan ook actieve senioren een bijdrage kunnen leveren, wordt het wijkgevoel versterkt.

In de workshop werden twee voorbeelden uit de praktijk toegelicht, waarna de deelnemers aan de workshop met elkaar in gesprek gingen over de kansen die de gepresenteerde voorbeelden bieden voor de eigen situatie.

Eenloket Your Home, Abcoude

Als eerste werd het eenloket in Abcoude gepresenteerd; in Rotterdam door Karin Rosielle, directeur van Westhoek wonen en in Assen door Nanda Deen, projectleider bij het adviesbureau Q plus O die de ondersteuning hebben gedaan.

In Abcoude is jarenlang gewerkt aan een woonzorgcentrum met geschikte woningen zodat ook zorgvragende ouderen in Abcoude konden blijven wonen. Onderdeel van dit woonzorgcentrum is het eenloket Your Home. Het betreft een samenwerking tussen de corporatie Westhoek wonen, zorgorganisatie Zuwe en Stichting Senior (welzijn). Samen hebben zij een eenloket opgezet waar alle inwoners van Abcoude terecht kunnen voor diensten en informatie over wonen, welzijn en zorg. Sinds kort is er ook een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente waardoor ook WVG-vragen hier afgewikkeld kunnen worden. Bijzonder is dat het niet alleen een informatieloket is maar ook actieve wijkbewoners met elkaar in contact brengt. Mensen kunnen zich melden bij Your Home als ze een hulpvraag hebben maar ook als ze iets willen ondernemen. De website die gekoppeld is aan Your Home, biedt daarvoor een makkelijke ingang. Zie de presentatie van Nanda Deen (pdf, 430 kb).

Wonen, zorg en service in de wijk, Tilburg-noord

Het tweede project benadert de inzet van wijkbewoners vooral via de invalshoek van arbeidsreïntegratie. Wonen, zorg en service in de wijk is een project in Tilburg-Noord dat geïnitieerd is door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg. Jan Hoeben van deze PRVMZ toonde een video die exact liet zien waarom dit project zo’n belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid. Mensen die om wat voor reden dan ook, langs de zijlijn staan, wordt een traject geboden van zinvol werk of scholing, waarmee tevens kwetsbare groepen in de wijk geholpen worden hun zelfstandig leven te kunnen continueren. Van praktische hulp als kleine klusjes in de woning tot het begeleiden bij boodschappen doen of het organiseren van het dagelijks leven; het kan allemaal worden aangeboden. Het project vangt twee vliegen in een klap; toeleiding naar betaalde arbeid en ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners. Het is daarmee ook een goed voorbeeld van hoe gemeenten hun taken in het kader van de WMO kunnen combineren met hun taken in het kader van de wet werk en bijstand. Behalve de gemeente, zijn bij dit project ook zorgorganisaties en woningcorporaties betrokken. Zie de aanvullende presentatie van Jan Hoeben (pdf, 303 kb).

Vervolgdiscussie

Hoewel de opkomst in Rotterdam wat tegenviel, inspireerden beide voorbeelden de deelnemers in zowel Assen als Rotterdam in de vervolgdiscussie. In de besprekingen daarna werden eigen ervaringen uitgewisseld en werd met de inleiders een verdiepingsslag gemaakt naar de randvoorwaarden die nodig zijn in de locale situatie om een dergelijk project te starten. Daarbij werd gewezen op de belangrijke rol van de gemeente maar ook op de samenwerking tussen partijen. Vooral de bundeling die het project in Tilburg had gerealiseerd, werd zo positief gewaardeerd en eigenlijk als een voor de hand liggende win-win-situatie beoordeeld, dat er verbazing was dat een dergelijk project niet al veel vaker was opgezet. Deelnemers aan deze workshop namen in ieder geval inspirerende voorbeelden mee naar huis om elementen daarvan ook in de eigen omgeving aan te kaarten.


zoeken in 118 websites