Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder ouderen. Voor een afgewogen aanpak van eenzaamheid is het van belang dat binnen gemeenten een heldere visie bestaat op de te bestrijden problematiek, zodat lokale partijen beter met elkaar kunnen samenwerken en hun aanbod op elkaar kunnen afstemmen. De publicatie 'Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid' biedt handvatten voor een goede samenwerking.

W+W+Z=Maak het samen!

De handreiking 'Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid' maakt deel uit van een reeks publicaties uit het ondersteuningsprogramma 'W+W+Z=Maak het samen!'. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Coalitie Erbij, MOVISIE en Vilans voerden het programma uit, dat financieel mogelijk is gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma is onderdeel van het actieplan 'Beter (t)huis in de buurt' van de ministeries. Met 'W+W+Z=Maak het samen!' willen de ministeries ervaringen en kennis over regievoering op de beleidsterreinen van wonen, welzijn en zorg bij gemeenten en organisaties versterken.

Meer informatie

07-03-2013