Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

CBS geeft overzicht demografie en vergrijzing

In de jongste uitgave 'Demografie van de vergrijzing' geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een overzicht en duiding van belangrijke demografische veranderingen.

Vergrijzing

Vanaf 2011 vergrijst Nederland in versneld tempo. De omvangrijke babyboomgeneratie en het snel gegroeide aantal niet-westerse allochtonen leveren in de komende decennia een grote bijdrage aan de vergrijzing. De natuurlijke groei in Nederland is aanzienlijk sterker dan de groei als gevolg van migratie. Het hoogtepunt van de vergrijzing is in 2039. Dan wonen er 4,6 miljoen inwoners van 65 jaar en ouder in ons land. Nu is één op de 25 inwoners 80 jaar of ouder. In 2050 is dat één op de tien. Binnen ons land zijn de verschillen in vergrijzing groot. In het algemeen geldt dat Nederland het sterkst vergrijsd is aan de randen.

Levensverwachting

Sinds 2002 stijgt de levensverwachting weer. Tot 2010 is de resterende levensverwachting van 65-jarige vrouwen gestegen van 19,3 naar 20,8 jaar. Voor even oude mannen ging deze verwachting van 15,6 naar 17,6 jaar.

Verkleuring

Niet westerse allochtonen beginnen bij te dragen aan de vergrijzing. Bijna 6% van de Marrokaanse mannen en bijna 5% van de Turkse mannen is 65 jaar of ouder. Ook onder Surinaamse en Antilliaanse mannen neemt de vergrijzing toe. In relatieve zin is er sprake van een zeer sterke groei van het aantal oudere niet-westerse allochtonen. Het beeld ontstaat dat Surinaamse en Antilliaanse ouderen relatief vaak in een instelling wonen, terwijl dit bij Turken en Marokkanen zeldzaam is.

Verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis

In 2010 woonden 124 duizend 65-plussers in een verzorgings- of verpleeghuis. Van alle mannen van 65 jaar en ouder betrof het 2,4% en van alle vrouwen van 65 jaar en ouder 6%. De gemiddelde leeftijd van deze 65-plussers in een zorginstelling bedraagt voor mannen 83,5 en voor vrouwen 86,3 jaar.

14-07-2011 15:48

Meer informatie

  • Nieuwsbericht CBS 11 juli 2011
  • Artikel CBS Demografie van de vergrijzing, Bevolkingstrends 2e kwartaal 2011
  • Data via CBS StatLine, Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

 

Aedes Actiz