Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Klantparticipatie: de rol van aanbieders

Om in te spelen op de veranderende vraag, de diversiteit van de doelgroep en de toenemende 'macht van de klant' zal een aangepast aanbod en een open houding van organisaties nodig zijn. Open staan voor nieuwe initiatieven, zelf initiatieven ontplooien en op zoek gaan naar klanten zijn manieren hiertoe. Van belang is dat aanbieders weten wat de klant wil en methodes kennen om de klant te laten sturen gedurende de realisatie van woonzorgarrangementen.

Woningcorporaties

Een woningcorporatie kan optreden als ontwikkelende partij, als verhuurder of als bouwer. Woningcorporaties hebben een maatschappelijke taak en zijn steeds vaker actief op het terrein van wonen en zorg en welzijn. Dit past ook in de taken zoals geformuleerd in het zesde prestatieveld van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Woningbouwvereniging De Key in Amsterdam ging bijvoorbeeld op zoek naar een geschikte locatie voor een groep alleenstaande vrienden. De corporatie vond een plek op de Silodam en de woongroep Abraham-Silodam is nu een feit. Woningcorporatie Vestia en de Stichting Thomashuizen Nederland werken sinds maart 2005 samen. Vestia heeft het vastgoed van vier bestaande projecten overgenomen. Maar ook andere corporaties werken samen met de Stichting.

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders staan open voor initiatieven vanuit (een groep) cliƫnten. Zij kunnen zorgdragen voor zorginfrastructuur. De Stichting Philiadelphia ondersteunt bijvoorbeeld al jaren ouderinitiatieven in de gehandicaptensector.

Welzijnsorganisaties

Welzijnsorganisaties kunnen klanten informeren over de mogelijke vormen van dienstverlening en kunnen praktische diensten leveren. Zij hebben daarnaast goed inzicht in (aanvullende) mogelijkheden van het leveren van diensten door vrijwilligers(organisaties). Vanuit welzijnsorganisaties worden veelal huisbezoeken gedaan. Deze bezoeken leveren vaak een schat aan informatie op over behoeftes en wensen van klanten.

Gemeenten

Gemeenten hebben - vooral met het oog op de Wmo - de taak om te zorgen voor een optimaal aanbod van voorzieningen op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn.
Belangrijk hierbij is dat de gemeente weet wat haar burgers willen en nodig hebben. Het stimuleren van eigen initiatieven door haar burgers middels het verlenen van een startsubsidie, kan een rol van de gemeente zijn.

Professionele ondersteuners

Ouderenadviseurs, MEE-consulenten, zorgconsulenten, woonadviseurs, (mantel)zorgmakelaars en andere ondersteuners kunnen een belangrijke rol spelen bij het informeren, vinden van het juiste aanbod, het verduidelijken van de hulpvraag en het begeleiden van het traject. 

 

20-08-2013 10:42
Aedes Actiz