Internetcursus voor bewoners met uitzicht op de Erasmusflat

Doorbraak in bekostiging Zorg-op-Afstand

Zorg-op-Afstand moet onderdeel worden van de reguliere zorgverlening. Dat is de mening van het ministerie van VWS, NZa en ActiZ. Zij werken samen aan een reguliere financiering van deze screen-to-screen zorg per 1 januari 2012. Tot die tijd behouden huidige deelnemers hun vergoeding uit het experiment screen-to-screen. Zorgorganisaties die daar nog geen gebruik van maken en voor 2012 ook willen starten met Zorg-op-afstand kunnen gebruik maken van de Beleidsregel Innovatie.

Tijdelijke financiering tot 2012

Geplande einddatum van het experiment zorg op afstand is 1 juli 2010. Aanbieders die nu al vanuit het experiment zorg op afstand leveren, kunnen tot 1 januari 2012 per week vier uur verpleging per aansluiting blijven declareren. Het experiment heeft vijf jaar geduurd: 30 zorgaanbieders leveren inmiddels deze innovatieve vorm van zorg en meer dan 1.000 cliŽnten maken hier nu gebruik van.

Nieuwe zorgorganisaties kunnen niet meer toetreden omdat het experiment wordt afgesloten. †Zorgorganisaties die voor 1 januari 2012 willen starten met Zorg-op-afstand kunnen gebruik maken van de NZa beleidsregel Innovatie. Ook kunnen zij volop meedoen met het programma en netwerk Zorg-op-afstand. Daarnaast blijft de beleidsregel zorginfrastructuur van kracht. Zorgorganisaties kunnen die gebruiken ter bekostiging van de investeringen in de techniek, nodig voor Zorg-op-afstand.

Voorbereiding structurele bekostiging vanaf 2012

Om zorg op afstand structureel te kunnen bekostigen, moet deze vorm van zorg opgenomen worden in een breder pakket aan extramurale zorg- en dienstverlening, de zogenoemde extramurale zorgarrangementen. Daarin moet onder andere duidelijk omschreven worden voor wie en wanneer zorg op afstand ingezet kan worden. Voor het einde van 2010 komt ActiZ met een voorstel voor deze zorgarrangementen. De NZa beoordeelt daarna of structurele bekostiging van zorg op afstand vanaf januari 2012 mogelijk is. De monitorpeiling Zorg-op-afstand, die eind 2010 plaats vindt, zal dit voorbereidings- en besluitvormingsproces met gegevens kunnen ondersteunen.

Experiment screen-to-screen succesvol

Uit evaluaties van NZa en Nivel blijkt het succes van het volgen van en communiceren met cliŽnten via een beeldscherm. De zorg wordt ingezet voor mensen met een indicatie voor verpleging en/of persoonlijke verzorging maar zonder indicatie voor intramurale zorg. CliŽnten voelen zich zekerder en problemen worden eerder gesignaleerd. Dit ondersteunt zelfzorg en resulteert in minder opnames in ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuizen. Ook de betrokken zorgverleners zijn enthousiast.

†Meer informatie

13-04-2010