Foto: Chris Pennarts

Mantelzorg: niet verplichten maar verlichten

Het versterken, verlichten en verbinden van informele ondersteuning en zorg, dát is de kern van het beleid dat staatssecretaris Van Rijn uitzet in zijn kamerbrief van 20 juli jongstleden. Met versterken bedoelt hij het verankeren van de positie van mantelzorgers en zorg in de nieuwe Wmo en kern-AWBZ. Met verlichten doelt hij op het geven van ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers, vanwege de grote waarde van hun inzet. Verbinden is het optimaliseren van de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionele zorg en mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Vrijwilligerswerk en mantelzorg is niet te verplichten, zo meent Van Rijn. Ook is het niet de bedoeling dat mantelzorgers lijfgebonden zorg bieden.

De belangrijkste punten uit de brief op een rij

  • Er zijn 3,5 miljoen mantelzorgers, waarvan 2,6 miljoen langdurig (>drie maanden) en/of intensief (>8 uur) zorg verlenen
  • Zo'n 450.000 mantelzorgers zijn overbelast
  • Er zijn 5,5 miljoen vrijwilligers actief
  • De samenwerking tussen informele helpers en formele zorg loopt niet altijd goed
  • Vrijwilligersorganisaties geven aan dat er tekorten zijn aan vrijwilligers, maar de omvang is onduidelijk
  • Een deel van de mensen met een beperking geeft aan dat de grens bereikt is van het beroep doen op het sociale netwerk
  • Veel mensen zijn bereid om iets voor een ander te doen, maar daar zitten grenzen aan. Meer intensieve of persoonlijke hulp wordt liever niet verleend
  • Het Sociaal Cultureel Planbureau geeft in haar onderzoek aan dat nog onbekend is hoe groot het onbenutte potentieel aan informele zorg is, hoe er meer onderlinge steun kan komen en hoe de samenwerking met professionals het beste vorm kan krijgen. Het SCP doet vervolgonderzoek.

Andere plannen

Staatssecretaris Van Rijn schrijft verder in de brief dat hij bezig om samen met de VNG tot een handreiking respijtzorg te komen, dat hij samen met de VNG en Coalitie Erbij aandacht voor eenzaamheid vraagt en de informatie uit de Enschedese pilot rond de digitale wegwijzer regelhulp beschikbaar komt. Daarnaast zal hij in het actieplan scholing de afstemming tussen informele en formele zorg in het onderwijs stimuleren.

Meer informatie

 

25-07-2013