Fragment voorpagina rapport woonruimteverdeling

Toewijzing zorgwoning is lokale taak; niet van overheid

Het is niet de rijksoverheid die bepaalt hoe woningen worden toegewezen aan ouderen en mensen met een beperking. Dat antwoordt minister Klink op Tweede Kamervragen over vermeende onbeoogde gevolgen bij de verdeling van zorgwoningen. Bij de verdeling van woningen voor ouderen en mensen met een beperking, waaronder die in woonzorgcomplexen, is veelal een specifieke vorm van woningtoewijzing aan de orde, waarbij eventuele voorrangscriteria kunnen worden afgesproken. Welke criteria daarbij worden gehanteerd is een zaak van lokaal of regionaal beleid.

Geen landelijke norm 

Verdelingsregels kunnen variëren van woonzorgcomplex tot woonzorgcomplex, waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de mate van aangepastheid van de woningen en de eventuele schaarste. Soms wordt alleen een leeftijdscriterium gehanteerd. De rol die een indicatie voor AWBZ-zorg of Wmo-zorg bij woningtoewijzing speelt, is onderdeel van regionaal of lokaal beleid.

De CDA-vragenstellers Willemse-van der Ploeg en Van Bochove hadden in gedachten dat er sprake is van een landelijke indicatienorm die door woningcorporaties wordt gehanteerd. Op hun suggestie dat er scheve toewijzing mogelijk is, gaat de minister dan ook niet in. "Omdat de regels voor woonruimteverdeling lokaal of regionaal worden bepaald, heb ik geen inzicht in de toewijzingen en de match daarbij tussen (functie-)beperkingen en woningen", schrijft Klink in zijn antwoord van 13 april 2010. Uitspraken daarover zijn alleen mogelijk in het licht van de lokale of regionale vraag naar en aanbod van zorg, diensten en woningen.

Effectief toewijzingssysteem

De bestaande wet- en regelgeving lijkt overigens voldoende ruimte te bieden voor een adequaat lokaal of regionaal toegesneden toewijzingsbeleid onder regie van gemeenten, woningcorporaties  en zorgaanbieders. Het VROM-rapport: 'Woonruimteverdeling voor ouderen en mensen met een handicap' dat eind 2009 met medewerking van Aedes werd gepubliceerd, biedt in dat kader talrijke praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor de inrichting van een effectief toewijzingssysteem.

Meer informatie

 

19-04-2010