Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Urgentie wonen en zorg ontbreekt in novelle minister Blok

De plannen van minister Blok voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel (de concept-novelle) geven geen steun aan de extra opgave van corporaties. Dat is de conclusie van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Companen na bestudering van de voorstellen van de minister. 

Door het gewijzigde overheidsbeleid voor wonen en zorg moeten corporaties zorgen voor nog meer woningen speciaal voor ouderen en mensen met een beperking. De novelle bakent het werkgebied van woningcorporaties echter af.

Extra inspanningen

Uiterlijk deze week is het nog mogelijk om te reageren op de novelle bij het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen. Daarin beschrijft de minister het nieuwe speelveld van woningcorporaties. Actuele ontwikkelingen op het gebied van “wonen en zorg” vergen nu al extra inspanningen van woningcorporaties. Hun mogelijkheden zijn echter aanzienlijk beperkt door onder meer de verhuurdersheffing. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) en Companen deden onderzoek naar de gevolgen van de novelle voor de maatschappelijke opgave van corporaties.

Tekort aan woningen

Het gewijzigde overheidsbeleid voor wonen en zorg betekent een forse extra opgave voor de corporatiesector. Het aantal bewoners dat voor geschikte huisvesting afhankelijk is van de corporatie neemt toe en het tekort aan woningen voor senioren en mensen met een beperking stijgt. In de novelle is deze urgentie niet zichtbaar. Evenmin doet de novelle uitspraken over de rol van corporaties bij het toegankelijk maken en aanpassen van woningen om bewoners in staat te stellen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Inkomensgrens voor ouderen

De novelle rekent alleen huurders met een aanzienlijke zorgindicatie tot de primaire doelgroep waaraan de corporatie geen inkomenseisen hoeft te stellen. Deze afbakening lijkt een onzekere graadmeter en biedt geen ruimte voor de groep ouderen met een inkomen net boven de DAEB-norm. Een zorgsteunpunt in de wijk of ander zelfstandig maatschappelijk vastgoed vormt een essentieel onderdeel van een woonservicegebied waar ouderen langdurig kunnen blijven wonen. De minister vindt dit geen taak van corporaties. Binnen de taakstelling “leefbaarheid” ontbreekt specifiek aandacht voor corporatie-activiteiten samenhangend met o.m. maatschappelijke opvang en het huisvesten van mensen met psychogeriatrische problematiek of een ggz-achtergrond.

Lees de volledige reactie op de novelle: 'Corporaties: maatschappelijke opgave groter, het speelveld kleiner? Het effect van de Novelle op Wonen en Zorg' (pdf, 89 kb)

26-02-2014 12:10

Meer informatie

Aedes Actiz