Foto: Flickr: -JvL-

Woonakkoord ontziet kwetsbare groepen

Om voldoende politieke steun te verwerven voor het uitvoeren van de kabinetsplannen voor de woningmarkt hebben de regeringspartijen†een woonakkoord gesloten met D66, CU en SGP. Het woonakkoord doet ook uitspraken over de positie op de huurmarkt van gehandicapten, chronisch zieken en ouderen: "Kwetsbare groepen op de huurmarkt worden ontzien", aldus minister Blok.

Verhuurdersheffing

Eťn van de belemmeringen bij het doorvoeren van scheiden van wonen en zorg betreft de zogenaamde verhuurdersheffing. Corporaties en zorgaanbieders dienen voor woningen beneden de huurprijsgrens een aanzienlijke afdracht te doen van hun huurinkomsten. Dit ontmoedigt investeringen in zorgvastgoed en transformatie van verzorgingshuizen. In het woonakkoord is nu vastgelegd dat deze heffing niet geldt voor onzelfstandige eenheden voor ouderen. Wel moet deze heffing betaald worden voor zelfstandige eenheden voor ouderen.

Huurprijs

De huurprijs van (zorg-)woningen hoeft niet te worden bepaald op grond van de WOZ-waarde. Het woningwaarderingsstelsel blijft, anders dan in de oorspronkelijke kabinetsplannen, van kracht. Wel volgt een vereenvoudiging, waarbij sprake is van een integratie van de WOZ-waarde. Een voorstel daartoe moet voor Prinsjesdag gereed zijn.

Kwetsbare groepen

De inkomensafhankelijke huurprijsverhogingen uit het regeerakkoord zijn in het woonakkoord naar beneden bijgesteld. De huurverhoging raakt†echter ook kwetsbare groepen, hetgeen in bepaalde gevallen onwenselijk wordt geacht.†Het kabinet voert daarom een hardheidsclausule in voor 'gehandicapten en chronisch zieken met een nader te bepalen indicatie'. Daarbij denkt minister Blok aan personen met een zorgindicatie. Deze mensen kunnen vaak niet verhuizen en dat is ook niet gewenst gezien de voorzieningen die in hun woning zijn getroffen. Ook biedt dit meer mogelijkheden voor mantelzorg." Een huurder kan een beroep op de uitzondering doen als hij of een overige bewoner van het huishouden (bijvoorbeeld een inwonende mantelzorger) deel uitmaakt van 'de groep van gehandicapten en chronisch zieken'. Een ministeriŽle regeling hierover volgt nog.

Meer informatie

13-02-2013