Hervorming langdurige zorg gepresenteerd

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vandaag de langverwachte Kamerbrief gepresenteerd over de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaan. ActiZ zegt in een eerste reactie dat de voorgestelde hervormingen onvoldoende concreet zijn.

Samenvatting maatregelen langdurige ondersteuning en zorg per 2015

In de nieuwe Wmo:

 • wordt mogelijk gemaakt dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen.
 • zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers, zodat die kunnen participeren. Deze ondersteuning is voor verschillende doelen beschikbaar, zoals verzorging, begeleiding en participatie.
 • blijft meer budget beschikbaar dan eerder voorzien, zodat gemeenten op maat huishoudelijke ondersteuning kunnen bieden: 60% (530 mln euro extra) in plaats van 25% van het budget
 • komt een recht op het persoonsgebonden budget, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig
 • wordt er 50 miljoen euro uitgetrokken om sociale wijkteams in te richten
 • blijft cliŽntondersteuning bestaan, zodat een cliŽnt zich kan laten bijstaan bij de aanvraag. De AWBZ-middelen hiervoor worden overgeheveld naar gemeenten (MEE)
 • is er een vangnet waarmee gemeenten steun kunnen bieden, ofwel via Wmo-voorzieningen ofwel inkomenssteun via de bijzondere bijstand. Het budget hiervoor loopt op tot ruim 700 miljoen euro in 2017. De huidige landelijke regelingen voor inkomenssteun verdwijnen.

In de Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • komt een nieuwe aanspraak thuisverpleging, zodat mensen die naast verpleging ook verzorging nodig hebben die van dezelfde hulpverlener kunnen krijgen en mensen langer in eigen omgeving kunnen blijven.
 • wordt de rol van de wijkverpleging versterkt: de wijkverpleegkundige is een spil in de zorg van mensen en verbindt het medische en sociale domein. Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor meer wijkverpleegkundigen.
 • wordt de op behandeling gerichte intramurale geestelijke gezondheidszorg ondergebracht.

In de nieuwe kern-AWBZ:

 • is en blijft de zorg in een instelling een verzekerd recht
 • wordt mogelijk gemaakt dat mensen in een instelling zorg kunnen krijgen als zij niet langer met steun van hun omgeving thuis kunnen wonen. De drempel voor instellingszorg wordt ten opzichte van het Regeerakkoord verlaagd.
 • komt een recht op het persoonsgebonden budget, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig
 • de verhoging van de eigen bijdrage voor mensen die in een instellingen verblijven, wordt verzacht.
 • wordt meer zorg op individuele maat geboden en wordt (in plaats van standaard zorg) gekeken met welke zorg iemand het best geholpen is. In de indicatiestelling wordt bepaald of er een recht op zorg is en hoe zwaar die moet zijn. En bepaalt de zorgverlener in overleg met de cliŽnt welke zorg het beste past.
 • ligt bij de zorgkantoren de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een meer doelmatige uitvoering.

Voor 2014 betekent dat:

 • extramurale dagbesteding beschikbaar blijft, net als de extramurale persoonlijke verzorging.
 • huishoudelijke hulp ook voor nieuwe cliŽnten beschikbaar blijft.

Meer informatie

 • Kamerbrief hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst
 • Reactie van ActiZ
 • Reactie van GGZ Nederland
 • Reactie van VGN

25-04-2013