Fotograaf: Willem Mes

Maatwerk oplossing voor betaalbare ouderenzorg†

Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan de politiek en de samenleving in een Deltaplan Ouderenzorg. De oplossing is maatwerk voor individuele cliŽnten en een afbraak van de bureaucratie in de branche. Om op die manier de kosten voor de ouderenzorg in 2017 met Ä 1,2 miljard per jaar te verminderen.†

Het Centraal Planbureau (CPB) raamt voor de komende jaren een demografische groei van 4% per jaar (exclusief inflatie), wat een evenredige budgetgroei voor de ouderenzorg betekent. ActiZ heeft berekend dat een besparing van Ä 145 miljoen in 2013, oplopend tot Ä 1,2 miljard in 2017 in de ouderenzorg mogelijk is. Hiermee wordt de verwachte jaarlijkse kostengroei van 4,0% (exclusief inflatie) gedempt tot 2,0% in 2017.

Afspraken

Om dit te kunnen realiseren, wil ActiZ duidelijke afspraken met het nieuwe kabinet maken over deze kostenbeheersingsmaatregel en de daarbij behorende voorwaarden. ActiZ geeft hiermee invulling aan een breed gedragen opvatting (waaronder het zojuist gepubliceerde SER-advies en de Agenda voor de zorg), dat vooral de AWBZ ingrijpend hervormd moet worden.

Uitgangspunten Deltaplan

Om dit Deltaplan Ouderenzorg te realiseren, stelt ActiZ de volgende uitgangspunten:

  1. de bestedingsmacht ligt bij de cliŽnt;
  2. de cliŽnt maakt met de zorgaanbieder afspraken over de te leveren zorg die de cliŽnt echt nodig heeft;
  3. het is van cruciaal belang dat de overheid alle overbodige regels schrapt, waardoor de zorgorganisaties flexibeler en efficiŽnter kunnen werken.

Toekomstbeeld

ActiZ schetst in het Deltaplan een toekomstbeeld dat draait om Ďontzorgení. Door kwaliteit van leven centraal te stellen krijgen vragen van burgers een antwoord in termen van hulp, ondersteuning en soms zorg. Zorgaanbieders transformeren tot organisaties die zelf- en samenredzaamheid versterken en kwaliteit van leven toevoegen. Organisaties die mensen stimuleren tot gezond gedrag, sociale netwerken mobiliseren en professionele zorg alleen inzetten waar nodig.
Slimmere inzet van zorg en ondersteuning, in nauwe samenwerking met cliŽnten, cliŽntorganisaties, medewerkers, gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties en welzijnsorganisaties, gaat veel opleveren: mensen die langer zelfredzaam zijn en, als ze zorg nodig hebben, meer kunnen kiezen en zelf kunnen bepalen, beter afgestemde zorg, op maat en in de buurt, en meer ruimte voor de professionaliteit van zorgmedewerkers.

Extramuralisering

ActiZ geeft aan door te willen gaan met het proces van extramuraliseren. De afgelopen 5 jaar is de verzorgingshuiscapaciteit al gereduceerd met 20%. Om ouderen met een zwaardere zorgvraag in staat te stellen thuis te wonen zijn aanpassingen nodig. Dit vraagt samenwerking met woningcorporaties bij woningaanpassing en toepassen van domotica. Ook is nieuw zorgaanbod nodig om mensen die tot voor kort naar een verzorgingshuis gingen te ondersteunen in de thuissituatie. Een deel van de vrijkomende verzorgingshuiscapaciteit kan omgebouwd worden voor zwaardere zorg.
Eťn van de randvoorwaarden waar ActiZ voor pleit is een herstructurerings- en investeringsfonds om de nieuwe aanpak te implementeren. Het gaat dan om de afbouw van leegkomende intramurale capaciteit (verzorgingshuizen), de ombouw naar voorzieningen voor zware zorg en investeringen in technologie.

Agenda voor de zorg en SER-advies

Bovenstaand aanbod van ActiZ aan de politiek en samenleving is helemaal in lijn met de Agenda voor de zorg die vandaag is verschenen. De Agenda voor de zorg is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van consumenten, cliŽnten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars. Zij doen gezamenlijk een aanbod aan het nieuwe kabinet om de zorg verder te verbeteren en daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. De Agenda bevat voorstellen rond negen themaís, waarbij de kracht ligt in een integrale aanpak van de gezondheidsproblematiek over sectoren heen. Ook het dit weekend gepubliceerde SER-advies stelt de hervorming van de AWBZ voor, waarin voor met name de ouderenzorg ingrijpende veranderingen worden aangegeven.

Meer info

  • Persbericht ActiZ
  • Deltaplan Ouderenzorg
  • Agenda voor de zorg
  • SER-advies

27-09-2012