EIB: Investering in zorgvastgoed zal sterk toenemen

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van Bouwend Nederland de studie Bouwen voor de zorg; Perspectief voor de Nederlandse bouw uitgevoerd. Daaruit blijkt datádoor deávergrijzing en het toenemende vermogen van senioren de behoefteáaan investeringen in zorgvastgoed steeds groter wordt, zowel op de korte als de lange termijn. Daarnaast is het zorgvastgoed grotendeels in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gebouwd en dringend aan vervanging toe.

Ramingsmodel zorgvastgoed

Zorgvastgoed is breed gedefinieerd in de studie. Verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor de GGZ en voor verstandelijk gehandicapten maken hier slechts een beperkt onderdeel van uit, naast onder meer ziekenhuizen, gezondheidszorg-praktijken en de kinderopvang. Het ramingsmodel zorgvastgoed, dat de basis vormt van het onderzoek, gaat uit van een historische samenhang tussen het aantal vierkante meters zorgvastgoed en de welvaartsgroei en leeftijdsontwikkeling. De Nederlander wordt (gemiddeld) rijker Ún ouder en dus wordt een toename van zorgvastgoed aangenomen. Met name voor het intramurale zorgvastgoed blijkt deze indicator een matige voorspeller, zodat het EIB voor deze sector een (zwakke) correctie toepast. Maar zelfs dan zal de vraag naar verpleeg- en verzorgingshuizen sterk toenemen, ondanks de remmende invloed van extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg, aldus het EIB.

Rijkere ouderen

Het rapport 'Bouwen voor de zorg' doet heldere uitspraken over intramuraal zorgvastgoed: Wooneenheden in intramurale instellingen zullen onder invloed van economische groei en rijkere ouderen steeds groter worden, zeker wanneer kamerbewoning door ontwikkelingen rond scheiding van wonen en zorg relatief onaantrekkelijker wordt. Bovendien is de demografische druk van een groeiend aantal ouderen, en vooral oudere ouderen, zo hoog dat alsnog een sterke groei van het metrage verpleeg- en verzorgingshuizen resteert, zelfs wanneer relatief veel meer ouderen thuis blijven wonen.

Verrassend

De conclusies van het EIB-onderzoek zijn verrassend waar het bijvoorbeeld de voorspelde groei van verzorgingshuizen betreft. De ingezette tendens van afname van het aantal verzorgingshuisplaatsen lijkt door de nieuwe regeringsplannen juist te worden versterkt. De effecten van het regeerakkoord zijn in de EIB-studie echter nog niet verwerkt, zodat ook geen rekening is gehouden met de bezuinigingen in de zorg en het stopzetten van bouwprojecten door corporaties. Het is de vraag of een op historische samenhang gebaseerd EIB-model geschikt is in de huidige economische situatie, terwijl het daarnaast ook nog een sector betreft die net een nieuw pad is ingeslagen met integrale bekostiging. Vandaar wellicht dat de studie afsluit met een groot aantal kansen en bedreigingen waarmee de bouwsector rekening moet houden.

Meer informatie

06-12-2012