Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Cliënten en scheiden wonen zorg

Een systeem dat biedt wat cliënten nodig hebben, waar ze ook wonen en zorg ontvangen. Dat wordt beschreven in de nieuwe publicatie “Veranderingen wonen, zorg en welzijn: hoe gaan we dat met elkaar organiseren?” van cliëntenorganisatie LOC. LOC constateerde na gesprekken met cliënten dat het huidige systeem niet is ingericht op het scheiden van wonen en zorg. Cliënten en hun vertegenwoordigers hebben er veel vragen over en voorzien veel knelpunten. Vandaar deze handreiking, die ook handvatten biedt aan cliëntenraden om het gesprek over scheiden van wonen en zorg in de eigen situatie vorm te geven.

Eetgroep zorgcooperatie Hoogeloon

Wijk is nieuwe werkgebied

Hoe ziet een beleid gericht op duurzame zorg eruit in relatie tot scheiden van wonen en zorg? LOC stelt dat het zich in elk geval richt op het planmatig bij elkaar brengen van wonen, zorg, welzijn, onderwijs en werk in de wijken. Alleen dan kun je uitgaan van de hele mens en wat die nodig heeft in elke fase van het leven. Mensen, zeker ook als zij door ouderdom of een geestelijke aandoening kwetsbaar zijn, hebben behoefte aan integrale oplossingen voor de vragen die zij hebben. Wonen, zorg, welzijn, onderwijs en werk horen dan bij elkaar. En moeten dichtbij georganiseerd zijn zoals via een ‘sociaal makelpunt’ in de wijk. Gemeenten die zich nu gaan richten op het scheiden van wonen en zorg kunnen zo een goed alternatief aanbieden voor verzorgingshuizen of intramurale GGz-zorg. Voor cliëntenraden betekent dit dat zij andere en nieuwe gesprekspartners krijgen. En dat zij zich richten op de wijk als zijnde hun nieuwe werkgebied. Dat ze – samen met hun zorgorganisatie - onderdeel worden van coalities van burgers, sociaal-maatschappelijke organisaties en gemeenten.

Alternatief voor verzorgingshuis

Minder mensen zullen in de toekomst in een zorginstelling wonen. Verandering geeft onzekerheid, maar ook nieuwe kansen, aldus LOC. Zo hebben mensen meer privacy als zij een eigen woning hebben. En er zijn veel mogelijkheden om alternatieven te vinden voor de zorginstelling. Alternatieven die op maat zijn en daarmee meer recht doen aan de verschillende behoeften. Een apart hoofdstuk beschrijft aansprekende voorbeelden. De thema’s (Eigen regie, Mantelzorger en vrijwilliger, Ontmoeting en contact, Participatie, Veiligheid, Financiën) bevatten links naar informatiebronnen.

Rol cliëntenraad

Veel cliëntenraden denken na over hun rol bij scheiden wonen en zorg. Wat is de rol van de cliëntenraad bij deze ontwikkelingen? Wat is het beste voor de cliënten/bewoners? Welke alternatieven zijn er als een zorggebouw gaat sluiten? In een apart hoofdstuk krijgt de cliëntenraad handvatten bij scheiden wonen en zorg. Het eerste deel gaat in op de drijfveren van de leden van de cliëntenraad en wat dat voor de cliëntenraad betekent. Het tweede deel gaat het over de rol van de cliëntenraad binnen de eigen zorgorganisatie. In het derde deel laat zien wat de cliëntenraad binnen een gemeente kan doen.

17-10-2013 14:17

Meer informatie

Aedes Actiz