Foto: Stichting GetOud

Meer zicht op kwetsbare ouderen

Het aantal kwetsbare ouderen zal toenemen tussen 2010 en 2030 van bijna 700.000 tot meer dan een miljoen. Dat zijn er 100.000 minder dan eerdere voorspellingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar kwetsbare ouderen. Met kwetsbaar bedoelt het SCP ouderen die meer dan één aandoening en functiebeperkingen hebben. Naar schatting waren er ruim 600.000 kwetsbare personen van 65 jaar en ouder in 2007. Ongeveer 500.000 woonden zelfstandig, de rest verbleef in een verzorgings- of verpleeghuis.

Kwetsbaarheid niet definitief

Door kwetsbaarheid te voorkomen en het herstel te bevorderen, nemen de overlevingskansen toe en is opname in een verzorgings- of verpleeghuis minder noodzakelijk. Ongeveer een kwart van de zelfstandig wonende oudere is kwetsbaar.  Kwetsbare ouderen zijn vaak hoogbejaard, vrouw, alleenstaand en komen vaker uit lage sociaaleconomische klassen.

Kwaliteit van leven behouden

De onderzoekers wijzen op het belang van het voorkomen van sociaal isolement en eenzaamheid voor lokaal sociaal beleid en de Wmo, alsmede voor de professionele hulpverleners uit de eerste- en tweedelijnszorg. Opmerkelijk is dat de helft (49%) van de kwetsbare 65-oplussers met een lichamelijke beperking geen gebruik maakt van ondersteuning vanuit de Wmo. Het merendeel geeft aan geen ondersteuning nodig te hebben, terwijl ze ook geen mantelzorger hebben, geen partner en ook niet veel middelen hebben om zelf hulp in te kopen.

Er is een duidelijk verband tussen de beleving van het wonen en de woonomgeving. Ouderen die zich niet veilig voelden in hun buurt, zijn vaker langdurig kwetsbaar. Wat nu precies de oorzaak en het gevolg is, dat vraagt nader onderzoek.

Draaglast én draagkracht

In het onderzoek naar kwetsbaarheid is weinig aandacht voor de draagkracht van ouderen. De onderzoekers pleiten dan ook voor meer aandacht voor zowel de draaglast én de draagkracht van ouderen. Professionals moeten de tijd nemen om met de oudere in hun taal te spreken, dus zonder jargon.

Meer informatie

 

10-02-2011