Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Ouderen: 'Nadenken over verhuizen is nadenken over inleveren'

Ouderen willen een woning met voldoende ruimte en vrijheid, het liefst met drie of meer kamers voor hobby's en logees. Over het algemeen zijn ouderen tevreden over hun woonsituatie waardoor zij niet graag willen verhuizen. Problemen met de gezondheid is de reden om wel te verhuizen. Dit zijn enkele conclusies uit een aantal recente onderzoeken naar woonwensen van senioren.

  • Senioren op de woningmarkt, nieuwe generaties, andere eisen en wensen
    Ministerie van VROM, april 2010 
  • Wat beweegt ouderen op de woningmarkt? 
    Samenwerkende Ouderenbonden Gelderland (SBOG) en Laaglandadvies, mei 2010.
  • Goed wonen in de toekomst: woonwensen en behoeften van ouderen in relatie tot voorzieningen- en zorgcapaciteit 
    Partoer CMO Fryslan, in opdracht van de provincie Fryslan, april 2010.

Verdeeldheid over nieuwe producten

In het rapport 'Senioren op de woningmarkt' staat dat de vergrijzing en extramuralisering twee trends zijn die invloed hebben op het thema wonen. Zij dragen eraan bij dat er een toenemende vraag is en zal blijven naar volledig toegankelijke woningen en nultredenwoningen. In het rapport wordt ingegaan op vier nieuwe producten voor ouderen die inspelen op de veranderende behoefte van ouderen: de kangoeroewoning, wonen tussen leeftijdgenoten, verzilverd wonen en het woonzorgfonds.

Aan de slag met bestaande bouw

Een van de aanbevelingen uit het rapport 'Wat beweegt ouderen op de woningmarkt?' van de SBOG richting gemeenten, ouderenbonden en corporaties is om ouderen te informeren over de financiële kanten van het verhuizen, van de mogelijkheden die er zijn.  De SBOG adviseert daarnaast om aan de slag te gaan met de bestaande voorraad, alsmede het renoveren, het levensloopbestendig maken.

Goed wonen in Friesland

Uit gesprekken met ouderen in Friesland over hun woonwensen blijkt dat mobiliteit belangrijk is, de inrichting van de omgeving, het menselijke aspect (elkaar kennen) en de nabijheid van voorzieningen. Zij gaan pas nadenken over verhuizen als de huidige woning niet meer voldoet.
Ouderen blijken weg te trekken uit de kleine kernen richting centrumkernen, met name omdat hier meer voorzieningen aanwezig zijn. Voor de (nabije) toekomst zal dit qua bouwopgave niet meer mogelijk zijn, uitgaand van de huidige financiële positie van bedrijven, gemeenten en provincie. Het vraagstuk vraagt dan ook om een gebiedsgerichte en lokale concrete uitwerking. Ook komt er vraag naar een diversiteit aan tussenvormen van zelfstandig wonen waarbij de oudere zelf diensten en voorzieningen inkoopt, groepsgewijs wonen en wonen-met-zorg. Deze opgave geldt voor woningcorporaties, zorgkantoor en gemeenten, in samenwerking met de doelgroep.

23-08-2012 16:21

Meer informatie

Aedes Actiz