Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis' van start

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 starten een nieuw kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. Het programma beslaat drie jaren: najaar 2013, 2014 en 2015. Naast het ministerie van BZK ondersteunt tevens het ministerie van VWS het programma om zo lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht naar nieuwe oplossingen.

Er is al veel over gezegd en geschreven, Nederland staat aan de vooravond van een transitie van de verzorgingsstaat, onder meer door de decentralisatie van de langdurige zorg. De lokale overheid zal hierin een centrale rol vervullen; faciliterend en stimulerend voor burgerinitiatieven en sociale ondernemers. Met ‘Langer Thuis’ willen de kennisinstituten een bijdrage leveren aan deze transitie door experimenten te organiseren, nieuwe aanpakken en instrumenten te ontwikkelen en de kennis hierover te verspreiden.

Opbouw van het programma

In het programma staan twee vraagstukken centraal:

1. Voorbij het verzorgingshuis!

Dit betreft de opgave van het verzorgd wonen van langdurige zorgvragers. De kwesties hierin zijn de kansen in de woningvoorraad om betaalbare vormen van verzorgd wonen te ontwikkelen, mogelijkheden om de sociale functie van het verzorgingshuis anders te organiseren en het zelfredzaam vermogen van ouderen.

2. Het nieuwe samenspel

Dit tweede vraagstuk draait om de nieuwe samenwerking op lokaal niveau. Er zijn tal van initiatieven waarbij particuliere ondernemers en burgerinitiatieven een betaalbaar aanbod ontwikkelen voor langdurige zorgvragers. Hoe kan een gemeente een excellente gastheer zijn? Hoe kan een lokale overheid in de wens een goed vangnet te bieden aan langdurige zorgdoelgroepen tegelijkertijd de verantwoordelijkheid hiervoor delen met burgers en sociaal ondernemers? Welke instrumenten kan een lokale overheid inzetten om nieuwe initiatieven van particuliere ondernemers stimuleren? Hoe houd je daarbij een vinger aan de pols voor wat betreft de inhoud van het aanbod en de duurzaamheid van het initiatief?

Kennisproducten en Praktijkwerkplaatsen

Voor de beide vraagstukken zijn experimenten voorgesteld, evenals een aantal te ontwikkelen kennisproducten. Ieder experiment start met een landelijke Praktijkwerkplaats waarin het vraagstuk nader wordt uitgediept aan de hand van ervaringen en praktijkvoorbeelden. Voor de Praktijkwerkplaats nodigen we experts uit die op dit terrein activiteiten hebben ondernomen. De Praktijkwerkplaats is ook bedoeld om belangstellende partijen te werven voor het experiment. Op het gebied van wonen en zorg is al veel kennis ontwikkeld. Op basis daarvan stellen we beknopte kennisdossiers beschikbaar met landelijke informatie over initiatieven en oplossingen.

Samenvattend bevat het kennis- en experimentenprogramma de volgende onderdelen:

1. Voorbij het verzorgingshuis
Experimentenprogramma Kansen voor verzorgd wonen
- Praktijkwerkplaats All inclusive pension
- Praktijkwerkplaats Sociale functie op eigen benen
- Praktijkwerkplaats Vitale woongemeenschappen

Kennisproducten

- Evaluatie Piramidemodel
- Publicatie Transformatie serviceflats
- Aanpassingslijst dementerenden

2. Het nieuwe samenspel
Experimentenprogramma Nieuw maatschappelijk initiatief
- Praktijkwerkplaats Kansen voor sociaal ondernemerschap
- Praktijkwerkplaats Vliegwiel Burgerinitiatieven zorg

Kennisproducten
- Borging gebiedsgerichte aanpak
- Regie op vitale samenwerking (leerplaats)

Suggesties en ideeën zijn welkom. Via de website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het programma.

03-03-2014 13:42

Meer informatie

Aedes Actiz