Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Oproep koplopers voor experiment ‘All-inclusive Pension’

Op zoek naar nieuwe oplossingen voor woonzorgvoorzieningen

De scheiding van wonen en zorg in de AWBZ gaat de komende jaren grote impact hebben. In de toekomst is slechts voor de zwaardere zorgdoelgroepen een intramurale plek beschikbaar. Vraag is dan ook hoe we op korte termijn meer vormen van verzorgd wonen kunnen ontwikkelen. Een van de mogelijkheden lijkt voor de hand te liggen: de ombouw van 'oude' verzorgingshuisplaatsen naar een woonvoorziening met diensten en zorg. Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg starten daarom het experiment 'All-inclusive Pension'.

Naar verwachting is de groei van het aantal thuiswonende zorgvragers bijna 60.000 ouderen op de korte termijn (vijf tot acht jaar). In combinatie met de vergrijzing, zullen de komende jaren in totaal 100.000 ouderen die voorheen in het verzorgingshuis verbleven, zelfstandig blijven wonen. Hierdoor neemt de vraag naar vormen van verzorgd wonen toe. Dit blijkt uit het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (januari 2014).

Gouda, Korte Akkeren. Fotograaf: Willem Mes

All-inclusive voorzieningen

In het experiment 'All-inclusive Pension' verkennen we de mogelijkheid het verzorgingshuis te herbestemmen tot een betaalbare All-inclusive pensionvoorziening voor de lagere inkomens. De All-inclusive pensionvoorziening biedt woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening als ware het een hotel. De pensionvoorziening (het wonen en de diensten) is buiten de AWBZ gefinancierd, de bewoner betaalt een all-in prijs en hoeft deze dienstverlening niet zelf te organiseren. De zorg wordt vanuit de AWBZ (en straks de Wet Langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet Zvw) gefinancierd. Tevens biedt de pensionvoorziening een mogelijkheid om als tijdelijke opvangvoorziening voor zelfstandig wonende zorgvragers te dienen.

Werkwijze experiment

In het experiment volgen we tien koplopers in hun aanpak van de omzetting van een verzorgingshuis naar een nieuw verzorgd wonen concept. Doel van het experiment is om enerzijds deze koplopers te faciliteren in de ontwikkeling van een All-inclusive Pension. En anderzijds hierdoor landelijk kennis beschikbaar en inzichtelijk te maken over de mogelijkheden tot het omzetten van verzorgingshuiscapaciteit naar zelfstandig wonen.

Voor de koplopersgroep worden tussen april en december 2014 vier intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is actuele kennis te verzamelen, delen en verspreiden, knelpunten op te sporen en waar nodig op deelonderwerpen aanvullend onderzoek uit te zetten. Thema’s die hierbij in ieder geval centraal staan zijn: organisatie en transformatie, gebouw en locatie, markt (vraag en aanbod) en facilitering en ondersteuning door de lokale overheid (vergunningen, bestemming, etc.). Begin 2015 evalueren we of de koplopers in staat zijn geweest een All-inclusive concept te ontwikkelen en zo ja, in welke vorm en welke markt hier voor is gevonden.

Koplopers gezocht

Wilt u één van deze tien koplopers zijn? Meld u dan nu aan. Van de koplopers verwachten wij:

  • Duidelijke casuïstiek van dilemma´s en knelpunten bij het opzetten van de All-inclusive voorziening;
  • Bereidheid tot delen van kennis en ervaring;
  • Deelname aan experiment door afgevaardigde van de organisatie;
  • Een eigen bijdrage voor het experiment van 1000 euro (excl. btw).

De intentie is om een zo divers mogelijke koplopersgroep samen te stellen, waarbij geografische spreiding, type organisatie en woningmarkt en omvang van de herbestemming criteria zijn voor de selectie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Annemiek Lucas via het online aanmeldformulier. De sluitingsdatum voor aanmelding is vrijdag 21 maart 2014.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemiek Lucas van Platform31, of 06 – 579 418 66.

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis'

Dit experiment is onderdeel van het Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis. Een nieuw programma van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 dat een bijdrage levert aan de transitie van de verzorgingsstaat door nieuwe aanpakken en instrumenten te ontwikkelen en de kennis hierover te verspreiden.

06-03-2014 16:56

Meer informatie

Aedes Actiz