alle instrumenten...

Brandveiligheid » (4)

Instrumenten om brandveiligheid te toetsen
TNO lanceert een applicatie om de brandveiligheid van zorginstellingen te testen. Daarnaast heeft VWS een bestuursmethodiek laten ontwikkelen voor toezichthouders en Raden van Bestuur van zorgorganisatie om brandveiligheid ter hand te nemen.†Het betreffen handreikingen om wettelijk vereist niveau op het gebied van brandveiligheid inzichtelijk te maken, maar zijn zelf geen onderdeel van wetgeving. 15-12-2010

Alles over†brandveiligheid op nieuwe website
Alle informatie over brandveiligheid van gebouwen en huizen is nu te vinden op ťťn website.†De regels voor brandveiligheid bij wonen met zorg zijn in een apart onderdeel duidelijk vermeld. 19-06-2009

Met handboek bouwen aan veiligheid
De vormgeving van de gebouwde omgeving beÔnvloedt de veiligheid en veiligheidsbeleving van mensen. Sociale veiligheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en beheren van gebouwen, woningen en buitenruimten. Maar hoe zorg je daarvoor? Het nieuwe Handboek Veilig Ontwerp en Beheer laat zien hoe dat kan. 16-12-2008

Buurtprojecten

Van Harte restaurant.

Bestellen publicatie 'Van de kook'
De publicatie is helaas niet meer te bestellen. 07-04-2011

Dak- en thuislozen

Toenemende aandacht voor daklozen
Er zijn tussen de 30.000 en 50.000 dak- en thuislozen in ons land. Er is een groeiende aandacht voor deze groep bij woningcorporaties, gemeenten, provincies en zorgorganisaties waarneembaar, waarbij goede samenwerking tussen deze partijen onmisbaar is. Er zijn diverse initiatieven in het land te vinden. 04-08-2006

Eenzaamheid

Publicaties om eenzaamheid te voorkomen
Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt neemt toe. Het NIZW heeft twee publicaties uitgebracht, gericht op het bestrijden van eenzaamheid. Het betreft een handreiking signaleringsnetwerken voor sociaal geÔsoleerde ouderen en een checklist voor lokale organisaties. 24-04-2006

Feiten en cijfers

Bouwopgave instrumenten
Gemeenten worden geconfronteerd met de regievraag. Zij laten behoefteprognoses opstellen voor wijken en dorpen en gaan structuurvisies voor wonen en zorg opstellen, op grond waarvan bestemmingsplannen worden aangepast. Ook provincies gaan op regionaal niveau toekomstverkenningen uitvoeren en scenario's en kengetallen afgeven. 18-09-2009

Kerncijfers wonen, zorg en welzijn†ouderen online
TNO heeft alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen online gezet. De online webapplicatie Horizonline maakt† gegevens beschikbaar over de gezondheid van 55-plussers† en de (verwachte) vraag naar woningen. 09-09-2009

Healing environment » (5)

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten
Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt?†Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, publiceert†de gratis handreiking 'Werken aan toegankelijkheid'†met†voorbeelden en praktische adviezen.†De handreiking is met name bedoeld voor gemeenteprofessionals, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties kunnen er hun voordeel mee doen. 03-05-2011

Fragment omslag vragenlijst 'Hoe woont het hier?'

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden
Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het welbevinden van de bewoner staat centraal. 27-10-2010

Stappen naar een Evidence-based design
De publicatie All designers use evidence laat in negen stappen zien hoe onderzoek en ontwerp hand in hand kunnen gaan in het ontwikkelen van een betere omgeving voor de zorg. Centraal in de publicatie staat een masterclass 'Evidence-based design' van hoogleraar en architect Kirk Hamilton. 20-07-2010

Klantparticipatie » (10)

Foto: Chris Pennarts

'Ruimte Vragen'†bouwen voor wonen en zorg vanuit cliŽntenperspectief†
'Ruimte - Vragen' is een middel om in de (her)ontwikkeling van gebouwen voor wonen en zorg goede keuzes te maken met en voor bewoners. Juist bewoners weten veel over het eigen welbevinden en functioneren in het wonen. Dit instrument kan in de initiatieffase worden toegepast, bij het maken van het programma van eisen, maar ook in de ontwerpfase en bij de evaluatie. 19-05-2010

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor†organisatie bij†particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat†voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.† 03-03-2010

Instrumenten voor klantondersteuning
Aanbieders worden geconfronteerd met de diverse wensen van klanten en gaan hier op diverse manieren mee om: 06-08-2009

Kleinschalig wonen » (12)

Publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen
Met welk instrument kunt u uw WWZ-vraagstuk oplossen? De instrumentenwijzer 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn, zorg' maakt deel uit van de publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen en is†als download beschikbaar. Download ook: 'Werk maken van regie', 'Het alledaagse mogelijk maken'†en 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. 01-03-2011

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden. 15-11-2010

Fragment van omslag 'Thuis op de zorgboerderij'

Handreiking: realisatie van†zorgboerderij voor ouderen met dementie
De†handreiking 'Thuis op de zorgboerderij' helpt ondernemers die overwegen om een zorgboerderij voor mensen met dementie op te zetten. De†brochure van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans. 12-04-2010

Levensloopgeschikte woningen » (18)

Toegankelijk bouwen in 3D
Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een inzichtelijke en interactieve manier samengebracht door TNO. Het model is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de bouw of aanpassing van woningen en gebouwen. 17-02-2011

Adjunct-directeur Erik Wilke van Aedes (geheel rechts) en anderen met het vernieuwde handboek Woonkeur bestaande bouw. Foto: Joppefotografie.\n\n

Handboek WoonKeur Bestaande Bouw vernieuwd
De stichting SKW certificatie heeft het nieuwe handboek 'WoonKeur Bestaande Bouw' gelanceerd. Het handboek geeft criteria voor de verbouw en de renovatie van bestaande woningen om te voldoen aan eisen van toegankelijkheid en in mindere mate levensloopgeschiktheid. 03-06-2010

Zorg in Woningen: vernieuwd en verbeterd 
Het instrument 'Zorg in Woningen' heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig zijn. De geboden informatie is gebaseerd op actuele mensmaten en Arbo-richtlijnen. Zorg in Woningen biedt kennis en inzicht aan corporaties, zorgorganisaties, gemeenten, architecten en bouwers. Met de nieuwe mogelijkheden biedt het programma meer.. 11-05-2010

Mantelzorg

Foto: Chris Pennarts

Pilot: veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie
De gemeente Amsterdam wil dat†ook mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit te bereiken loopt er vanaf februari 2009 tot de zomer een pilot 'Veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie'. Hiermee wil de gemeente onderzoeken in hoeverre het actief aanbieden en het gebruiken van hulpmiddelen bijdraagt aan het veilig zelfstandig wonen. Ze gaan hiervoor een hulpmiddelengids bij mensen onder de aandacht brengen. 01-04-2009

Foto: Chris Pennarts

Project 'De mantel verlicht'
De toename van het aantal mantelzorgers, maar ook van het aantal vrijwilligers, vormden voor MOVISIE en Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, een aanleiding om gezamenlijk een nieuw project ter ondersteuning van mantelzorgers te starten. 26-07-2007

Foto: Chris Pennarts

Belgisch programma voor valpreventie ouderen
De Katholieke Universiteit Leuven heeft een strategie ontwikkeld en getest voor valpreventie bij ouderen. 24-01-2007

Oudere migranten

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Regelgeving wonen » (5)

Handreiking voor een goede woonruimteverdeling
Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag en aanbod van geschikte woningen op elkaar afstemt, is essentieel. De†handreiking 'Woonruimteverdeling' toont goede voorbeelden van zulke woonruimteverdeelsystemen.† 21-12-2009

Woonzorgcomplexen en mededinging
Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tussen Thuiszorg Maasmond en Woningstichting Geertruidenberg heeft Dirkzwager een stroomschema ontwikkeld dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam kan zijn bij het vormgeven van hun samenwerkingsrelaties rond wonen en zorg, zodanig dat deze niet strijdig zijn met de mededingingswet. 01-11-2006

Samenwerking » (23)

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente
Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en zorg? Voor deze belangrijke vraag zijn er twee instrumenten verschenen: de thermometer wonen, welzijn, zorg en het werkboek AHA!. 02-05-2011

Foto: Chris Pennarts

Samenwerkingstoolkit VNG en ZN bruikbaar voor wonen-zorg
De zorg en ondersteuning voor burgers verbeteren als gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen geven Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG in hun nieuwe leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning voorbeelden, tips en lessen uit bestaande samenwerkingsinitiatieven. De gepresenteerde inzichten zijn ook bruikbaar voor de samenwerking in wonen en zorg omdat ze de positie van gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren verhelderen en goede handvatten voor.. 07-03-2011

Publicatie Rekenen aan zorgvastgoed

Rekenen aan zorgvastgoed 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft alle vragen die bij het (ver)huren van zorgvastgoed aan de orde komen vastgelegd in de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed; een handreiking aan corporaties en zorgondernemingen'. De publicatie helpt woningcorporaties en zorgorganisaties soepeler samenwerken. Bij de publicatie hoort ook een interactief rekeninstrument. 17-09-2010

Woonservicegebieden » (5)

Checklist voor een woonservicegebied
De provincie Gelderland lanceert de woonservicewaaier. Een handig hulpmiddel bij het†werken aan de kwaliteit van woonservicegebieden. Op de†website van het programma Thuis geven in Gelderland kunnen ervaringen met de waaier uitgewisseld worden. 16-10-2009

Voorzieningenmeter Zorg en Stad online
De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte te huisvesten. 25-08-2005

WoonZorgWelzijn Verkenner online beschikbaar
De WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een geografisch informatiesysteem dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. Het instrument kan kosteloos worden gedownload via de website van Object Vision. 12-01-2005

Woonvariaties

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen
De Handreiking Gemeenschappelijk Wonen Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met initiatieven voor gemeenschappelijk wonen. 03-01-2005

Zorgvastgoed » (7)

Publicatie Rekenen aan zorgvastgoed

Bestelformulier publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed' 
Via onderstaand formulier kunt u de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed†'†bestellen. U krijgt de†publicatie met†de factuur dan zo snel mogelijk toegestuurd. 22-09-2010

Foto: Willem Mes

Healing environment meten met behulp van OAZIS
De positieve effecten van de zorgomgeving op bewoners in de care is nu met een instrument te meten. Het hulpmiddel OAZIS brengt in beeld of aan verschillende voorwaarden van een healing environment is voldaan. De afkorting OAZIS staat voor Onderzoek Aantrekkelijkheid Zorgomgevingen door middel van de Impact Scan. OAZIS is zowel te gebruiken voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. Het Centrum Zorg en Bouw biedt OAZIS zowel aan als scan voor gebouwen in de care als voor gebouwen in de cure. 04-05-2010

Danielle Harkes ontvangt eerste exemplaar

Meer rendement uit zorgvastgoed
Voor zorgorganisaties is de keuze voor een vastgoedstrategie van groot belang. Door veranderingen in de regelgeving heeft vastgoed in de zorg meer risico's maar ook meer kansen. Ellen Olde Bijvank verkent in haar boek de sale & leaseback constructie. Door de heldere stappen en handige checklisten kunnen zorgorganisaties een goede afweging maken van de voor- en nadelen van deze vastgoedstrategie. 21-09-2009

06-08-2009