Doorzonscan: selecteert eengezinswoningen op geschiktheid voor ouderen

Voor lokale beleidsmakers is het vaak onduidelijk welke eengezinswoningen in potentie geschikt zijn voor ouderen en voor mensen met een functiebeperking. De Doorzonscan is een computermodel dat gemeenten en woningcorporaties in staat stelt snel en eenvoudig te achterhalen welk deel van de voorraad eengezinswoningen het eerste in aanmerking komt voor woningverbetering.

Filteren op adresniveau

Met de Doorzonscan kunnen gemeenten hun WOZ-gegevens filteren en achterhalen hoeveel en welke woningen in aanmerking komen voor mensen met een functiebeperking. Woningcorporaties kunnen daarvoor hun WWS-gegevens gebruiken. Als resultaat levert de Doorzonscan lijsten op adresniveau op van woningen, die met enkele relatief goedkope ingrepen geschikter gemaakt kunnen worden.

Combinatie met een GIS

Om meer inzicht te krijgen waar de gevonden potentieel geschikte woningen precies staan, kunnen de betreffende woningen met een Geografisch Informatiesysteem (GIS) in een digitale kaart worden weergegeven. Door de adressen van de potentiële geschikte woningen te voorzien van coördinaten, kunnen ze in een GIS aan de digitale kaart worden gekoppeld.

Inzicht waar ouderen wonen

Op dezelfde wijze kunnen ook demografische gegevens uit bijvoorbeeld de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) in kaart worden gebracht. Zo verkrijgt men inzicht in waar de doelgroep ouderen woont en waar deze overlapt met de potentieel geschikte woningen. Daar waar reeds ouderen wonen in potentieel geschikte woningen zou opplussen prioriteit kunnen krijgen. Daar waar een grote mismatch blijkt, kunnen ouderen via gerichte voorlichting worden gestimuleerd naar geschiktere huisvesting om te zien.

Doorzonscan in combinatie met een GIS

In onderstaande drie kaarten worden voorbeelden gegeven van de mogelijkheden van de Doorzonscan in combinatie met een GIS. De eerste kaart laat de woningen zien die de grootste kans maken om potentieel geschikt te zijn. De tweede kaart toont de huidige woonlocatie van de 75-plussers. In de derde kaart wordt tenslotte de match tussen woningen en ouderen in beeld gebracht. 

De potentieel geschikte woningen in beeld 

De potentieel geschikte woningen in beeld  

De woonlocatie van 75-plussers in beeld

Woonlocatie van 75-plussers in beeld

De match tussen woningen en ouderen in beeld

De match tussen woningen en ouderen in beeld

Vervolgstappen

Gemeenten kunnen:

  • een stimuleringsregeling voor opplussen opzetten;
  • oudere eigenaarbewoners die in potentieel geschikte woningen wonen, gericht voorlichten over de mogelijkheden om hun woning op te plussen;
  • oudere eigenaarbewoners die in ongeschikte woningen wonen, gericht benaderen en stimuleren om na te denken over alternatieve huisvesting;
  • prestatieafspraken maken met corporaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van woonservicezones of servicewijken.

Corporaties kunnen:

  • hun oudere huurders in potentieel geschikte woningen een toegesneden oppluspakket aanbieden;
  • hun oudere huurders die in een ongeschikte woning wonen, voorlichten over alternatieve huisvesting;
  • hun voorraadbeheerplannen en onderhoudsplannen bijstellen, zodat potentieel geschikte woningen worden opgeplust en gericht worden toegewezen;
  • met gemeenten concrete prestatieafspraken maken over het geschikter maken van delen van de woningvoorraad.

Laaglandadvies ontwikkelde de Doorzonscan in opdracht van de provincie Gelderland, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het ministerie van VROM. Op de CD-ROM treft u een handleiding aan voor de invoer van gegevens. Voor meer informatie over de Doorzonscan kunt u contact opnemen met Eric Schellekens of Joost Wegstapel van Laaglandadvies, tel 030- 6927090.

Meer informatie

  • U kunt de CD-ROM van de Doorzonscan bestellen via het bestelformulier. Telefonisch bestellen is ook mogelijk bij Miriam Paulussen van Nestas: (036) 5307700. De Doorzonscan kost € 250,- inclusief BTW en verzendkosten. Het gebruik van de Helpdesk is bij deze prijs inbegrepen. Kopers van de Doorzonscan kunnen optioneel gebruikmaken van een dagdeel ondersteuning door Laaglandadvies bij de implementatie van het programma. Dit kost € 575,- inclusief BTW.
  • Zicht op Doorzonscan in vijf vragen

25-09-2009