Klant in beeld - instrumenten voor de klant

Klanten hebben verschillende soorten instrumenten in handen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken rond wonen, welzijn en zorg. Er zijn formele organen, zoals cliëntenraden, waarin klanten kunnen participeren. Maar ook kunnen klanten deelnemen aan niet-formeel georganiseerde inspraakbijeenkomsten of panels. Daarnaast zijn er diverse testen ontwikkeld aan de hand waarvan klanten actie kunnen ondernemen.

Medezeggenschap

Klanten kunnen op diverse manieren en momenten invloed uitoefenen in formele en informele organen.

Cliëntenraad

Via de cliëntenraad kunnen klanten die zorg ontvangen invloed uitoefenen op het beleid van de zorgaanbieder. Dit is wettelijk geregeld via de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Lees meer.

Huurderscommissie

Huurders in het algemeen, dus ook huurders in een woonzorgcomplex of seniorenflat hebben inspraak via de huurderscommissies. Dit is wettelijk geregeld in de Wet op het Overleg Huurder-Verhuurder. Lees meer.

Seniorenraden

Gemeenten zijn verplicht om inspraakorganen in het leven te roepen. Zo zijn er bijvoorbeeld cliëntenraden sociale zaken. Daarnaast zijn er seniorenraden en panels. Lees meer.

Consumenten- en patiëntenorganisaties

Er zijn op landelijk, regionaal/provinciaal en lokaal niveau talloze consumenten- en patiëntenorganisaties actief. Ouderenbonden, gehandicaptenplatforms, zijn hier voorbeelden van. Deze organisaties zijn doorgaans gericht op belangenbehartiging op het terrein van wonen, zorg, welzijn, inkomen, educatie en vervoer. Zij nemen deel aan lokale en regionale/provinciale klankbordgroepen en zijn op de hoogte van de belangen en wensen van hun achterban. Lees meer.

Testen voor klanten

Klanten kunnen zelf actie ondernemen om een prettige leefomgeving te creëren. Er bestaan diverse instrumenten, bijvoorbeeld rond het geschikt maken van de eigen huur- of koopwoning.

Woonkeur

Woonkeur is een certificaat voor nieuwbouwwoningen. Woonkeurwoningen kennen een hoog niveau van gebruikerskwaliteit, inbraakwerendheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid. Klanten kunnen vragen om een woonkeurwoning, maar dit gebeurt niet vaak. Woningen met het certificaat Woonkeur zijn geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Steeds meer woningcorporaties bouwen een aantal woningen volgens het keurmerk. Lees meer

Blijvend thuis in eigen huis

Dit project is ontwikkeld in Brabant en gericht op het bieden van inzicht aan oudere eigenaar bewoners hoe zij hun huis veiliger en comfortabeler kunnen maken. Zij krijgen een woonverbeteradvies met een overzicht van de noodzakelijke aanpassingen. Lees meer.

Toolkit Langer Wonen in Eigen Woning

De SEV heeft samen met marktpartijen een toolkit ontwikkeld waarmee de bestaande woning wordt getoetst op geschiktheid voor senioren. Uit de toets rollen adviezen om de woning te verbeteren en een overzicht van de kosten. Lees meer.

Huistest

De Friese Woningcorporaties Welkom en Zuidwest Friesland ontwikkelden een Huistest die senioren oplossingen biedt voor problemen rond comfort en veiligheid in hun woning. Met de Huistest kunnen bewoners hun woning met een aantal vragen testen op comfort en veiligheid. Vervolgens kunnen ze oplossingen kiezen uit een overzicht dat ook de kosten vermeldt. Lees meer.

Woontest

Het Ministerie van VROM heeft een woontest op hun eigen site geplaatst die mensen kunnen invullen. Op een eenvoudige wijze kunnen mensen achterhalen of de woning geschikt is en hoe de woning eenvoudig aangepast kan worden. Lees meer.


zoeken in 118 websites