Klant in beeld - meer informatie

Over wensen van klanten

Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten - augustus 2007

Is er wel behoefte aan multiculturele voorzieningen? Welke rol kunnen woningcorporaties vervullen? Welke goede voorbeelden zijn er? Deze vragen staan centraal in het nieuwe artikel 'Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten: een slimme corporatie in de wijk weet hoe zij oudere migranten bereikt!'
Lees het artikel 'Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten: een slimme corporatie in de wijk weet hoe zij oudere migranten bereikt! (pdf, 142 kb)

De grijze motor - februari 2007

De landelijk werkende corporatie Habion heeft onderzoek gedaan naar de woonwens van toekomstige senioren. De resultaten van het onderzoek kunt u vinden in de publicatie De grijze motor. Op basis van de conclusies van het onderzoek heeft Habion drie vernieuwende woonzorgconcepten ontwikkeld. In de publicatie leest u hier meer over. Lees meer.

Wensen van mensen in beeldtaal - januari 2007

Verstandelijk gehandicapten in de gemeente Groesbeek hebben samen met Zorgbelang Gelderland een verklaring opgesteld waarmee zij hun wensen en knelpunten onder de aandacht brengen van gemeenten. Deze verklaring is ook verschenen in een makkelijk leesbare versie waarbij gebruik wordt gemaakt van tekeningen. Lees meer.

Verslagen project !mpuls Workshop Zicht op de Klant - november 2006

Tijdens de project !mpulsbijeenkomsten in november 2006 zijn er workshops georganiseerd over hoe aanbieders (meer) zicht kunnen krijgen op wensen van (toekomstige) klanten rond wonen, zorg en welzijn. Lees meer.

Vragenlijst voor mantelzorgers van mensen met dementie - april 2006

Vragenlijst ontwikkeld door NIVEL in opdracht van Alzheimer Nederland om de problemen en de gewenste ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie in kaart te brengen. Alzheimer Nederland analyseert en gebruikt de informatie uit de vragenlijsten om bij zorgaanbieders landelijk en regionaal aan te dringen op noodzakelijke verbeteringen. Lees meer.

Koning Klant in Brabant: over de praktijk van vraagsturing - augustus 2005

Boekje van E. Kooger, PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Dit boekje is het slotdocument van een vierjarig project dat tot doel had de vraagsturing in de provincie Noord-Brabant te bevorderen. De ervaringen die zijn opgedaan zijn vertaald in een aantal afwegingen, tips en handreikingen om vraagsturing mogelijk te maken. Lees meer.

Elf bouwstenen voor vraagsturing - januari 2005

Rapport van A.L. Buinink en H.D. Albeda, ICV, Innovatiecentrum Vraagsturing over vraagsturing in het perspectief van de klant. In het rapport worden bouwstenen gegeven voor vraaggestuurd werken. Lees meer.

Zeeuwse toetsingslijst - februari 2004

Instrument gescheven door Alie Kooiman van Stichting Klaverblad Zeeland.
De toetsingslijst is een instrument om het gemeentelijk beleid te toetsen over het woon-, zorg- en welzijnsbeleid. De lijst bevat basisinformatie bij de voorbereiding en uitvoering van lokaal beleid en is bedoeld voor cliëntenorganisaties, huurderscommissies, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, wijkraden en cliëntenraden. Lees meer.

Over zorginkoop

Kopersgroepen in de zorg - maart 2005

Artikel van Gerard Goudriaan c.s. in het Tijdschrift voor de Sociale Sector. In het artikel schrijven de auteurs over de (on)mogelijkheden van het in collectief verband regelen van zorg, juist in het licht van de Wmo. Voor- en nadelen van kopersgroepen passeren de revue. Lees meer (pdf, 35 kB)

Ruimte om te kiezen: schep nú je toekomst - mei 2004

Visienotitie van Martin Boekholdt c.s. van het initiatief Zorg voor Later. Burgers moeten in een vroeg stadium al nadenken over hun eigen toekomst. Dat vergroot de onafhankelijkheid en keuzevrijheid, wat het aanbod ten goede zou moeten komen.

Over woon- en zorginitiatieven

Onderzoek PGB-gefinancierde wooninitiatieven - oktober 2006

Rapport van KPMG in opdracht van College voor zorgverzekeringen (CVZ).
Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom sommige wooninitiatieven wél uitkomen met hun PGB-budget en andere initiatieven niet. Lees meer.

Verslag project!mpulsbijeenkomsten: Trends in klanteninitiatieven - maart 2006

Tijdens de project Impulsbijeenkomsten zijn er bijeenkomsten gehouden over trends in klanteninitiatieven met o.a. presentaties van zorgcoöperatie Hoogeloon.Lees verslag en presentaties.

Handleiding Het Ondernemende Dorp - maart 2006

Handleiding opgesteld door het NPOE. Aan de hand van de ervaringen in de vijf dorpen die bij dit project betrokken waren, is de handleiding "Het Ondernemende Dorp" opgesteld. Met deze handleiding kunnen dorpsbewoners zelf hun eigen voorzieningen opzetten. Lees meer.

Zelf shoppen voor zorg - februari 2006

Artikel van Carina Smans en Yvonne Witter in Aedes magazine nummer 3, p.46-49 over klantinitiatieven. De auteurs beschrijven de trend van burgers die het heft zelf in handen nemen en arrangementen rond wonen zorg en welzijn creëren. Een aantal praktijkvoorbeelden komt aan bod. Lees het artikel in Aedes magazine.

Bijzondere woonvormen in gewone woningen, woongroepen van allochtone ouderen in Rotterdam - februari 2006

Rapport van Els de Jong, Steunpunt Wonen en Woongroepenwinkel Rotterdam over de evaluatie van woongroepen van allochtone ouderen in Rotterdam. Het rapport bevat resultaten van een onderzoek naar drie woongroepen die zijn opgezet volgens het Harmonica- en het Stippelmodel. Lees meer.

Quickscan projecten voor allochtone ouderen wonen zorg en welzijn - januari 2006

Rapport van Bureau BMO in opdracht van de gemeente Amsterdam. In het rapport zijn twaalf projecten beschreven. Het gaat om 'good practices' waarbij de initiatiefnemers erin geslaagd zijn om voor allochtone ouderen een duurzaam aanbod te creëren. Lees meer.

Zelfbeheer en nabuurschap. Groepswonen van ouderen in Gelderland - april 2005

De brochure van de provincie Gelderland Zelfbeheer en nabuurschap gaat over woongroepen van ouderen in deze provincie. Er staan zes projectbeschrijvingen in en tien tips voor een succesvolle realisatie. Betrokken ouderen, gemeenten, woningcorporaties en provincie geven hun visie op groepswonen. Lees meer.

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen - augustus 2005.

Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met initiatieven voor gemeenschappelijk wonen. Lees meer.

Van verplicht nummer naar interactie - augustus 2005

Artikel van Carina Smans in Aedes magazine nummer 15-16, p.38-43 over bewonersparticipatie. De auteur gaat in op de ontwikkeling van bewonersparticipatie naar actief burgerschap. Lees het artikel in Aedes magazine.

Databank voor wooninitiatieven

De databank voor wooninitiatieven biedt ouders die zelf een wooninitiatief willen beginnen voor hun kind met een beperking de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. De databank voor wooninitiatieven biedt ouders de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Zo kunnen zij kennis en ervaring met elkaar delen of gezamenlijk een wooninitiatief starten. Lees meer op de site van Federatie van Ouderverenigingen.

Publicaties over ondersteunen en realiseren van klantinitiatieven

Handleiding Ouderinitiatieven Wonen - november 2004

De Handleiding is ontwikkeld door MEE Amstel en Zaan in mei 1999 en is herzien in november 2004. Vragen over wat er komt kijken bij het zelf opstarten van een wooninitiatief, wat ouders zelf kunnen doen en hoeveel begeleiding er geregeld moet worden komen aan de orde. De handleiding was oorspronkelijk bedoeld voor consulenten die ouderinitiatieven ondersteunen, maar is voor ouders ook nuttig. Lees meer.

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers - juni 2004

Handreiking gescrheven door o.a. Willy Calis, Anke Procee vanuit het Landelijk Netwerk Gehandicaptenzorg/Bosk te Utrecht. De Handreiking bevat informatie rondom het starten en realiseren van een kleinschalige woonvorm voor mensen met meer of minder ernstige beperkingen. Het richt zich op particuliere initiatiefnemers. Lees meer.

Diverse publicaties vanuit het programma WoonZorgWelzijn Cliëntsupport - 2003

Het ondersteuningsprogramma WZW Cliëntsupport van het NIZW heeft tussen 2003 en 2005 diverse publicaties uitgebracht, rond het ondersteunen van cliënteninitiatieven. 'Heft in eigen hand', 'Kunst van het ondersteunen', 'Bekend maakt bemind', 'Op eigen benen' zijn de titels van een aantal van deze praktische publicaties. De publicaties zijn gericht op klanten die een initiatief willen realiseren, maar ook op ondersteuners en aanbieders. Meer informatie.

Meervoudige complexe projecten. Ouderinitiatieven 'kleinschalig wonen' voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen - 2000

Rapport met ouderinitiatieven om kleinschalige woonvormen voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen tot stand te brengen. De gezamenlijke brochure van Jeroen Singelenberg, SEV en Ank Procee, BOSK beschrijft drie ouderinitiateven en geeft een overzicht van wet- en regelgeving. Lees meer.


zoeken in 118 websites