5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

VWS stimuleert kleinschalig wonen

31-05-2007

VWS stimuleert kleinschalig wonen de komende jaren met een stimuleringsregeling voor kleinschalig wonen en met het verruimen van de Regeling Kleinschalig Wonen. Ook stimuleert VWS initiatieven voor het realiseren van toegankelijke woningen en ICT en domotica. Dat zijn enkele van de acties die staatssecretaris Bussemaker aankondigt aan de Tweede Kamer in de brief 'Zorg voor ouderen: om de kwaliteit van het bestaan'.

Verbetering keuzevariatie

VWS wil de kwaliteit van wonen en zorg verhogen door het verbeteren van keuzevariatie van wonen binnen de zorg voor ouderen. Daartoe start VWS de volgende acties:

Stimuleringsregeling

VWS start een stimuleringsregeling ten behoeve van de zorgsector waarmee de totstandkoming van kleinschalig wonen en de mogelijkheden van kleinschalige zorg kunnen versnellen.

Verruimen Regeling Kleinschalig Wonen (WTZi)

Om kleinschalige voorzieningen voor zwaar verblijf te stimuleren, zal VWS de grens voor bouwen buiten het bouwregime optrekken van 12 naar 24 plaatsen, voor lichter verblijf zal de grens van 25 naar 50 verlegd worden. Hiermee wordt het eenvoudiger voor instellingen om relatief eenvoudig kleinschalige initiatieven – ook van wat grotere omvang – te realiseren. Een en ander vooruitlopend op het afschaffen van het bouwregime op het moment van invoering van integrale tarieven (thans voorzien 2009).

ICT en domotica

VWS stimuleert de toepassing van ICT en domotica om daarmee het mogelijk te maken dat ouderen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven.

Toegankelijke woningen

VWS wil initiatieven op het terrein van wonen en zorg stimuleren, met name het realiseren van voldoende toegankelijke woningen voor mensen die langdurig zorg nodig hebben en servicepunten voor wonen, zorg en welzijn. Deze inspanningen dragen bij aan het generatiebestendig maken van wijken.

Groei kleinschalig wonen

VWS streeft naar het realiseren van 1500 plaatsen kleinschalig wonen per jaar. Dit betekent een versnelling ten opzichte van de gegevens die af te leiden zijn uit de Databank Wonen-Zorg.

In de brief verwijst VWS naar de groeicijfers van kleinschalig wonen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

2005 4.442 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie
2010 10.834 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie
Bron Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 2006.

Daarmee groeit het aandeel van de psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen dat in kleinschalig wonen is gerealiseerd nu al van 10 % in 2005 naar 22,2 % in 2010.

Kwaliteit van wonen is meer dan keuzevariatie

Onder de paragraaf Kwaliteit van Wonen en zorg wordt in de brief van de staatssecretaris ook aandacht besteed aan:

Ook aandacht voor kwaliteit van leven en werk

Andere paragrafen in de brief 'Zorg voor ouderen: om de kwaliteit van het bestaan' zijn:

Lees meer:


zoeken in 118 websites