Levensloopbestendige woningen - meer informatie


Bouwen van levensloopbestendige woningen

Classificatiesystemen toegankelijke woningen

Woningcorporaties hebben classificatiesystemen bedacht om de woningvoorraad te kunnen indelen op grond van toegankelijkheid. Het Kenniscentrum heeft een aantal van deze classificatiesystemen bijeen gebracht. Lees meer.

Ouderen kunnen best in eengezinswoning blijven - oktober 2005

Artikel van Ed Nolte, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en Eric Schellekens, Laagland'advies.
Dit artikel verscheen in Aedes-Magazine 17-18 naar aanleiding van het onderzoek 'Wie de woning houdt, passe haar aan' van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en de provincie Zeeland. Lees artikel.

Kangoeroewoningen springen eruit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg? - augustus 2005

Artikel van Yvonne Witter, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
De kangoeroewoning lijkt weer terug van weggeweest, nadat er sinds de bouw van de eerste woningen eind jaren zeventig weinig meer van was vernomen. Worden het nu wel blijvertjes? Volgens recent onderzoek (pdf, 1,2 mb) van Tamar Steenbergen van de TU Delft is er wel degelijk een markt voor.
In dit artikel treft u een beschrijving aan van de stand van zaken rond de kangoeroewoningen. Lees artikel (pdf, 108 kb).

Wie de woning houdt, passe haar aan - juli 2005

Gebruikersonderzoek naar het opplussen van eengezinswoningen voor ouderen.
Rapport van Linda van de Lagemaat, Marlies van der Linden, Eric Schellekens (Laagland'advies) en Carien Stephan (KITTZ).
Ouderen willen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Dat is mogelijk met, vaak simpele, aanpassingen. De vraag naar woningen zonder trap (nultredenwoningen) wordt daardoor minder. Dat is de conclusie van een gebruikersonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en een provinciale Zeeuwse werkgroep.
Lees rapport (pdf, 988 kb) en bijlagen (pdf, 254 kb). De samenvatting en conclusies (pdf, 58 kb) zijn ook apart te downloaden.
Lees ook het nieuwsbericht over het onderzoek.

Woonkwaliteitwijzer - november 2004

Eisenpakket van de stichting VACpunt Wonen.
Het naslagwerk over woonkwaliteit voor professionals en consumenten is de opvolger van de VAC-Kwaliteitswijzer uit 1997. Het boek is volledig vernieuwd, aangevuld met actuele thema’s als levensloopbestendig bouwen en domotica. Lees meer.

Opwaarderen van bestaande woningen, een praktische leidraad - mei 2004

Handreiking van Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord.
De handreiking biedt woningcorporaties en huisvesters een korte praktische leidraad voor het opwaarderen van de bestaande woningvoorraad.
Lees handreiking (pdf, 117 kb)

Hoe levensloopbestendig bouwt Nederland? - maart 2003

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In dit artikel: Hoe is het gesteld met de voorraad en nieuwbouw van levensloopbestendige woningen? Wat is de levensloopbestendige bouwopgave op basis van verschillende prognoses en databases? En: welke ‘zorgmonitor’ zou nodig zijn om de opgave - ook regionaal en lokaal - exacter en harder te kunnen onderbouwen? Lees artikel (pdf, 144 kb).

Opwaarderen: maatregelen voor het langer zelfstandig wonen van ouderen in de bestaande woningvoorraad - februari 2003

Handreiking van Johan van der Leeuw, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Kristien Baartmans, Gelders Steunpunt OuderenHuisvesting, Hans Louvert, BSWZ en Peter Jansen, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen en Zorg.
Woningcorporaties worden steeds meer geconfronteerd met oudere huurders, die in hun woning willen blijven wonen, ook als er zorg of ondersteuning nodig is. Veel woningen zijn niet erg geschikt. Opplussen is het begrip waaronder allerlei maatregelen vallen om bestaande woningen geschikter te maken. Maar er zijn veel meer maatregelen te nemen, ook lang voordat met bouwkundige Opplusactiviteiten gestart wordt. Al die maatregelen noemen we opwaarderen. Ze zijn beschreven in een handreiking die tot stand gekomen is in een coproductie tussen IWZ, BOZ, GSOH en het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. U vindt hierin alles over het afwegingsproces voor het inzetten van huismeesters, ouderenadviseurs, persoonsalarmering en 24-uurs alarmopvolging, aanvullende dienstverlening en aanpassen van woning en woonomgeving. Lees handreiking (pdf, 706 kb).

Handboek voor Toegankelijkheid - 2003

Boek van M. Wijk, J. Drenth en M. van Ditmarsch.
Handboek over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen. 5e druk aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit. Te bestellen bij Reed Business Information.

De lange weg van scheiden naar combineren - april 2002

Artikel van Peter Jansen en Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In 1987 was Nederland met 10% van 65 plussers in verpleeg- en verzorgingshuizen het meest 'intramurale' zorgland van Europa. Dat is sterk veranderd. Sindsdien zijn er, als we ons beperken tot de ouderensector, honderden woonzorgcomplexen en tientallen kleinschalige groepswoningen ontstaan, zijn er nieuwe extramurale zorg- en dienstenpakketten gekomen, zijn er tienduizenden levensloopbestendige woningen gebouwd en duizenden bestaande woningen opgeplust. Lees artikel (pdf, 115 kb).

Verkenning levensloop - maart 2002

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het Rapport Verkenning Levensloop is in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervaardigd door een interdepartementale ambtelijke werkgroep en op 22 januari 2002 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit artikel een samenvatting. Lees artikel (pdf, 85 kb).

Levensloop bestendige woonomgevingen - februari 2002

Artikel van drs. Joanna Heyink Leestemaker, A2 stAdsAdviseur.
Artikel uit Aedes-magazine over het rapport Verkenningen Levensloop. Lees meer.

Een toegankelijke gemeente

Brochure van de Stichting Dienstverleners Gehandicapten.
Brochure uitgegeven in het kader van het project 'Community Care en Gemeenten'. Te downloaden via de website leefwijzer.nl.

Humanitas Woonzinnig

Website Humanitas Woonzinnig.

Aangepast bouwen

Website over aangepast bouwen: over het zelfstandig kunnen blijven wonen vanuit het perspectief van de Wvg. De volgende begrippen zijn hierbij belangrijk: toegankelijkheid, doorgankelijkheid, bruikbaarheid en aanpasbaarheid.


Woonkeurmerken

Woonkeur

Nieuwe woningen met dit woonkeurmerk zijn extra toegankelijk, gebruiksvriendelijk en makkelijk aanpasbaar. Woonkeur is samengesteld uit de eisen van de vier meest bekende eisenpakketten voor nieuwbouw: het Seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Nieuwbouw, de VAC-Kwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid. WoonKeur bestaat uit een verplicht basispakket dat eisen omvat betreffende de directe woonomgeving (voor zover die onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt), het woongebouw en de woning. Daarnaast zijn er drie pluspakketten ontwikkeld: veiligheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze pluspakketten kunnen aanvullend op het basispakket WoonKeur behaald worden. Verder wordt ieder plan voorzien van een extra advies door een WoonkeurAdviesGroep. Meer informatie op de website van VROM of www.woonkeur.nl.

Politiekeurmerk

Veilig Wonen Nieuwbouw & Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw: staat voor een inbraakveilige woning en een sociaal veilige directe woonomgeving. Meer informatie: Politiekeurmerk nieuwbouw of Politiekeurmerk Bestaande bouw (VROM) of www.politiekeurmerk.nl.

ZorgMerk

Dit keurmerk geeft zekerheid over betrouwbare en volgens afspraak uitgevoerde woon- en welzijnsdiensten van non-profit organisaties. Meer informatie op de website van VROM of www.perspektkeurmerk.nl


Domotica

Symposium Zorgvernieuwing en Technologie, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als inspiratiebron op 19 september 2007 te Utrecht.

Congres van de Kenniscirkel voor Domotica voor Wonen en Zorg in samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Het congres sluit aan bij de hieronder genoemde publicatie uit maart 2007. Lees meer.

Toepassing domotica; ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk
en/of verstandelijk gehandicapten anno 2007 - maart 2007

Publicatie van Charles Willems en Carla Schutgens-Willems, iRv in opdracht van de Kenniscirkel Domotica. In deze publicatie wordt een beschrijving gegeven van de stand van zaken. Aangegeven is welke technologie kansrijk in het gebruik is. De publicatie vervolgt met een korte beschrijving van de woonzorg projecten waarbij domotica daadwerkelijk is toegepast. Ook de condities die nodig zijn om een effectieve toepassing van domotica te realiseren zijn beschreven. Lees meer.

Leerpunten en Succesfactoren Pilots Thuistechnologie in Nederland - april 2007

Uitkomsten van workshops gepresenteerd op de Kennismeeting Thuistechnologie: 'De experimentele fase voorbij?!' van Usus Concepts met ervaringen uit pilots voor senioren (Buuf overal Thuis, Lidwinahof te Best en Zorgverlening Thuis in Limburg) en voor doelgroepen met (bijzondere) beperkingen (Zorg op afstand Soest, Leo Polak in Amsterdam, De Schans en De Kimpenkamp). Lees artikel. (pdf, 197 kb)

Factsheets woon-zorg technologie - maart 2007

Korte beschrijvingen van diverse domoticatoepassingen door het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap. Lees meer.

De toepassing van domotica in de zorg anno 2007 - maart 2007

Publicatie van Charles G. Willems, iRv Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap.
Analyse van de kansen en mogelijkheden voor domoticatoepassingen. Lees meer.

Moderne techniek in de zorg; met intelligente sensoren waken over thuiswonende cliënten - december 2006

Artikel van Johan van der Leeuw, Vilans voor Kenniscirkel Domotica.
Beschrijving van domoticaproject Zorgpalet Baarn/Soest & TNO. Twintig mensen met een indicatie voor somatische of psychogeriatrische verpleeghuiszorg wonen in hun eigen huis met ondersteuning van domotica. De domotica is aangebracht in de woning van de cliënt. De cliënt draagt niets op het lijf en hoeft zef niets te kunnen of te doen. Daardoor is het geschikt voor beide doelgroepen. Lees meer.

Handreiking domotica, personenalarmering en ICT voor ouderen - maart 2005

Handreiking van Johan van der Leeuw, Innovatieprogramma Wonen en Zorg.
Een handreiking voor beslissers en medewekers van woningaanbieders, aanbieders van zorg en diensten en consumentenorganisaties. Deze handreiking vervangt de eerdere IWZ-handreiking personenalarmering en domotica voor ouderen, versie 1.0 van juni 2003. De handreiking is gekoppeld aan onderstaande publicatie.
Lees meer

Veilig en comfortabel wonen met domotica - februari 2005

Rapport van Johan van der Leeuw, Innovatieprogramma Wonen en Zorg.
Een beschrijving en analyse van negen vraaggestuurde domoticaprojecten in de ouderenhuisvesting. Bovenstaande handreiking hoort bij deze publicatie.
Lees meer.

Techniek dient zorgvernieuwing - juni 2004

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Om nieuwe ontwikkelingen als woonzorgzones en kleinschalig wonen mogelijk te maken, ook voor mensen die veel zorg nodig hebben, moet de techniek te hulp komen. Twee innovatieve projecten in Waalre en Londonderry met nieuwe domotica-toepassingen in Waalre en Londonderry geven een doorkijkje naar de toekomst. Lees artikel (pdf, 70 kb).

Impressie workshops domotica project!mpuls voorjaar 2004 - juni 2004

Artikel van Peter Eggens, Kropman en Monique Wijnties, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In dit aritkel een schema voor het ontwikkelen van domotica voor wonen met zorg en diensten. Het schema is een optelsom van die zaken die in de vier verschillende workshops genoemd zijn. Naast het schema enkele korte schetsen uit de discussies. Lees artikel (pdf, 86 kb).

Domotica in bestaande seniorenwoningen: evaluatieproject Lidwinahof - augustus 2003

Rapport van Jan Schouw, Maarten Corpeleijn en Edith Poiesz, NIDO.
Praktijkonderzoek Domein en NIDO wijst uit: Domotica in bestaande seniorenwoningen biedt duurzame oplossing voor groeiende behoefte van ouderen om zelfstandig te wonen. Lees meer.

Domotica met succes: wie doet wat, wanneer en hoe bij de bouw - juni 2003

Boekje van iRv Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap.
Ovezichtelijke handleiding voor alle partijen die beroepshalve bij domotica-bouw-projecten zijn betrokken: opdrachtgevers, bouwers, leveranciers van technische systemen en gebruikers. Het boekje is bij het iRv te bestellen en kost € 10,-. Lees meer

Domotica geen doel op zich, maar veelbelovende optie - maart 2003

Notitie van Peter Jansen, Aedes.
Ouderen zelfstandig laten wonen is voor corporaties vaak één van de belangrijkste redenen om voor domotica te kiezen. Deze Aedes-notite wil beslissers in de branche ondersteunen in hun denkproces over domotica. In de notitie zijn de belangrijkste uitkomsten van een evaluatie van zes Brabantse domoticaprojecten opgenomen. Daarnaast wordt zowel iets gezegd over functies van domotica als over stappen in het proces. Lees notitie (pdf, 153 kb).

Domotica begint door te breken in de ouderenhuisvesting - maart 2002

Artikel van Johan van der Leeuw, Innovatieprogramma Wonen en Zorg.
Resultaten van een onderzoek onder bewoners van domoticawoningen. Daarbij komen onder andere aan bod het functioneel programma van eisen, voorlichting aan bewoners en ontwikkelingen bij leveranciers. Lees artikel (pdf, 97 kb).

Domotica voor ouderen in de bestaande woningvoorraad - maart 2002

Artikel van Johan van der Leeuw, Innovatieprogramma Wonen en Zorg.
Kort artikel met beschrijving van experimenten met vierde generatie personenalarmeringsapparatuur (& powerline homebus) in bestaande woningen. Met name draadloze technieke en lektronische sloten worden besproken. Lees artikel (pdf, 107 kb).

Met domotica langer zelfstandig - 2001

Rapport van Johan van der Leeuw.
Inventarisatie eerste tranche domoticaprojecten voor ouderen in Noord-Brabant. Uitgave van VitaalGrijs & iwz. Beschrijving van domoticaprojecten in Oss, Cuijk, Nuenen, Best, Roosendaal, Eindhoven en Werkendam. Lees meer.

Kan ik het koffiezetapparaat ook zelf aanzetten?

Artikel van trendwatcher Rob Creemers naar aanleiding van zijn bezoek aan de slimste woning van Nederland. Lees meer.

Smart Homes

Website van Smart Homes.

Slimste woning van Nederland

Demonstratiewoning te Heerlen Lees meer.

Stichting ILSE

Kennis- en Adviescentrum Independent Living for Seniors. Lees meer.

Domotica Kenniscentrum Tilburg

Website van het Domotica Kenniscentrum Tilburg. Lees meer.

Kenniscirkel ICT in Wonen en Zorg

De kenniscirkel is bedoeld voor kennisuitwisseling tussen projecten waarbij ICT wordt ingezet bij innovaties op het gebied van wonen en zorg. Lees meer.


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites