Project!mpuls: meer geld voor thuiswonende ouderen

06-02-2003

Aedes, Arcares, LVT en MOgroep, die samenwerken in de Project!mpuls hebben in een brief aan VWS-staatssecretaris Ross-van Dorp gepleit voor aanzienlijk meer geld dan de 31 miljoen die VWS wil besteden aan voorzieningen voor het ondersteunen van thuiswonende ouderen die zorgbehoeftig zijn.

De vorige staatssecretaris van VWS heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een regeling komt om het 'gat' waarin de AWBZ niet voorziet, op te vullen. Nu wordt een regeling voorgesteld waar VWS slechts de 31 miljoen reikwijdtemiddelen aan wil besteden, die al zijn bestemd voor de huidige projecten. Daardoor is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven.

Volgens een berekening van de VNG hebben gemeenten voor de extramurale diensten voor thuiswonende kwetsbare ouderen jaarlijks 225 miljoen extra nodig. De bij Projectimpuls betrokken partners zijn zeer teleurgesteld, omdat dit gat in de financiering van hotel- en welzijnsdiensten voor hun leden een belangrijke belemmering is voor meer projecten van wonen met zorg en welzijn.

Het gaat om voorzieningen voor de toenemende groep kwetsbare ouderen, zoals maaltijdservice, personenalarmering, klussendienst, cliëntondersteuning (ouderenadvisering), dagbesteding en sociale contacten. Intramuraal krijgt men deze diensten wel, extramuraal niet.


zoeken in 118 websites