Rekenkamer: te weinig sturing in woonzorgbeleid voor ouderen

10-06-2003

In het vorige week verschenen rapport 'Wonen, zorg en welzijn van ouderen' concludeert de Algemene Rekenkamer dat het overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen heeft gefaald.

De Algemene Rekenkamer heeft in 2002 een onderzoek ingesteld op het terrein van het beleidsveld wonen, zorg en welzijn van ouderen. Op lokaal niveau is onderzocht wat er terecht komt van het Rijksbeleid en welke knelpunten zich daarbij voordoen.
De Algemene Rekenkamer constateert dat Nederland in hoog tempo vergrijst, maar dat er wachtlijsten en tekorten aan geschikte woningen en zorgvoorzieningen zijn. De voor het woonzorgbeleid verantwoordelijke ministers hebben geen heldere, toetsbare beleidsdoelstellingen geformuleerd. Ook hebben ze geen overzicht van vraag en aanbod en van de resultaten van het beleid op lokaal en regionaal niveau. Onduidelijk is wie de regie heeft op plaatselijk niveau.
De Rekenkamer vindt dat de overheid een adequaat richtinggevend kader moet opstellen ten behoeve van de uitvoering van het beleid.

In een reactie op het rapport laten de betrokken ministers van VWS en VROM weten een richtinggevend kader niet nodig te vinden, omdat het Rijk de lokale partijen niet moet hinderen. Ook willen ze geen regisseur aanwijzen: de lokale partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.

Zie de website van de Algemene Rekenkamer voor meer informatie over het rapport en de reacties hierop.


zoeken in 118 websites