Harmonisatie bouwmaatstaven

04-12-2003

In verband met de modernisering AWBZ heeft het Bouwcollege AWBZ-brede bouwmaatstaven vastgesteld voor de nieuwbouw van voorzieningen voor verblijf. Daarin is het bekende onderscheid in sectoren (ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg) verdwenen. De sectorale bouwkundige en financiële uitgangspunten zijn daarmee geharmoniseerd. De nieuwe maatstaven vervangen twaalf bestaande bouwmaatstaven en referentiekaders en leveren volgens het Bouwcollege een vergaande vereenvoudiging en deregulering op.

VWS moet de bouwmaatstaven nog goedkeuren. De maatstaven kunnen dan medio januari a.s. in werking treden. Na goedkeuring door VWS zijn de maatstaven te vinden op de website van het Bouwcollege.

In de nieuwe maatstaven worden drie groepen met bijbehorende zorginfrastructuur en bouw onderscheiden. Tot de categorie &‘licht&’ behoren zorgvragers die redelijk zelfstandig kunnen en willen wonen en daarbij eventueel een beroep doen op zorg of begeleiding. De categorie &‘zwaar&’ omvat cliënten die intensieve 24-uurszorg (verpleging, behandeling en begeleiding) nodig hebben. De groep &‘beveiligd&’, ten slotte, bestaat uit zorgvragers die een gevaar voor zichzelf of anderen vormen en opgenomen en behandeld worden in een beschermende of beveiligde setting.

De maatstaven bevatten algemene basiskwaliteitseisen voor privacy, locatie, bereikbaarheid, toegankelijkheid, scheiding van functies en doelgroepen, flexibiliteit en belevingswaarde. Daarnaast zijn specifieke basiskwaliteitseisen opgenomen voor de functies verblijf, begeleiding, behandeling, de ondersteunende diensten en de technische installaties. Basiskwaliteitseisen beschrijven het minimaal noodzakelijke kwaliteitsniveau.
De maatstaven zijn flexibel opgezet, zodat gegeven de basiskwaliteitseisen, verschillende oplossingen mogelijk zijn. Het is dus niet de bedoeling van het Bouwcollege om een specifiek model voor AWBZ-verblijfsvoorzieningen voor te schrijven.


zoeken in 118 websites