AWBZ-zorg over naar gemeenten

05-12-2003

De gemeenten moeten meer taken krijgen op het terrein van de zorg. Dat staat in het advies Gemeente en Zorg, dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) op 3 december jl. heeft aangeboden aan de staatssecretaris van VWS. De RVZ adviseert om de zorg, die het beste te karakteriseren is als ondersteuning van mensen met een beperking, over te hevelen van de AWBZ naar de gemeente. Deze ondersteuning is erop gericht om ouderen, chronisch zieken, psychiatrische patiënten, mensen met een handicap zo veel mogelijk in staat te stellen zelfstandig te leven in de samenleving.

Die ondersteuning is nu onvoldoende. De RVZ vindt dat dit een taak is die gemeenten beter kunnen doen. Bij deze overheveling gaat het om een bedrag van drie tot vier miljard euro. Het resterende deel van de AWBZ kan volgens de RVZ opgaan in een brede basisverzekering. Een overheveling van taken mag niet aan bezuinigingen worden gekoppeld.

Gemeenten stellen voorwaarden

Gemeenten zijn bereid om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van delen van de AWBZ op zich te nemen, maar stellen voorwaarden om die uitdaging succesvol aan te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 4 december haar visie op het nieuwe zorgstelsel gepresenteerd in haar notitie ‘Gemeenten voor een gezonde en zelfredzame samenleving’. De belangrijkste voorwaarden die gemeenten stellen zijn een landelijk kader en lokale beleidsruimte; een wettelijk verankerde gemeentelijke regie; voldoende extra middelen om extra taken naar behoren uit te voeren; en het instellen van één breed en regelarm fonds voor een dienstenstelsel voor kwetsbare groepen.

Meer informatie:


zoeken in 118 websites