Actieplan VROM en VWS: meer woningen voor ouderen en gehandicapten

06-07-2004

Tot 2009 moeten er 255.000 woningen extra beschikbaar komen voor het groeiende aantal ouderen en mensen met een handicap. Dat staat in het Actieplan voor wonen met zorg en welzijn dat de bewindslieden van VROM en VWS naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De activiteiten van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg krijgen in het Actieplan ruim aandacht.

Bouwopgave
Minister Dekker van VROM en staatssecretaris Ross van VWS willen over de extra aantallen woningen afspraken maken met woningcorporaties, gemeenten, provincies en regio’s. Het Actieplan is een uitwerking van de brief over de bouwopgave voor wonen met welzijn en zorg, die de Tweede Kamer op 15 september vorig jaar ontving. Daarin stond dat er tussen 2002 en 2015 395.000 extra woningen moeten komen voor ouderen en andere doelgroepen van wonen, zorg en welzijn. Dat is mogelijk door nieuwbouw, verbetering van bestaande woningen en een betere verdeling van geschikte woningen. Basis voor de berekening was het Woningbehoefteonderzoek uit 2002.

Eengezinswoningen
Aedes, Arcares, LVT en MOgroep, die al enkele jaren nauw samenwerken, hebben het Ministerie van VROM laten weten dat zij de ministeriële voorkeur voor bouw en verbouw van flats voor ouderen niet zonder meer delen. Door de nadruk op zogenaamde 'nultredenwoningen' (woningen zonder trap) worden alle eengezinswoningen per definitie ongeschikt voor ouderen verklaard. Het voor ouderen verbeteren van eengezinswoningen, waarvan 70% niet beschikt over een toilet op de slaapverdieping, is minstens zo belangrijk.

Woningcorporaties
De woningcorporaties hebben op 15 april jl. in een convenant over het huurbeleid toegezegd dat zij zich zullen inzetten voor het realiseren van meer goed toegankelijke woningen. Uit een Aedes-enquête beek vorig jaar dat corporaties al bezig zijn met bouw en verbouw van 118.000 voor ouderen geschikte woningen, vaak in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties. Ook realiseerden zij in 2002 en 2003 al 32.000 woningen voor ouderen. Daarmee leveren de corporaties, die 35% van het aantal woningen in Nederland beheren, samen met hun partners een belangrijke bijdrage aan de doelstelling in het Actieplan. Opvallend is dat projectontwikkelaars en andere particuliere opdrachtgevers niet hebben meegewerkt aan het Actieplan. Juist de particuliere sector laat het grotendeels afweten als het gaat om het realiseren van meer woningen voor ouderen en mensen met een beperking.

Woonruimteverdeling
Volgens het actieplan kunnen gemeenten geld ontvangen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) als zij aangeven hoeveel goed toegankelijke woningen voor ouderen in oude wijken gerealiseerd worden. In de Nota Ruimte krijgen gemeenten de mogelijkheid om voor eigen inwoners te bouwen, dus ook voor ouderen en mensen met een beperking. Minister Dekker overweegt de voorrangspositie van ouderen bij de woonruimteverdeling aan te scherpen door herziening van de huisvestingswet.

Kenniscentum Wonen-Zorg
De activiteiten van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg krijgen ruim aandacht in het branchegedeelte van het Actieplan. Genoemd worden onder meer het onderzoek onder oudere bewoners van eengezinswoningen, het organiseren van kennisoverdracht in Project!mpulsbijeenkomsten en samenwerking met LVT, MOgroep, VGN, GGZ-Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie. Ook de drie pilots voor een regionaal investeringsprogramma voor wonen, welzijn en zorg kregen een plaats in het Actieplan. Het Ministerie van VWS organiseert zelf ook vijf regionale pilots.

De ministeries van VROM en VWS gaan het actieplan jaarlijks actualiseren.


zoeken in 118 websites