S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis


Platform31, Movisie en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werkten van 2013 – 2015 aan het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Het vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding.

In 2016-2017 wordt het programma voortgezet door Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De vier thema’s voor de onderzoeken en experimenten zijn:

 1. Lokale prestaties voor Langer Thuis Wonen 
 2. Experiment GGZ: Samen in de buurt 
 3. Nieuwe woonzorg arrangementen 
 4. Woningaanpassingen 2.0

Lees meer in de programmabeschrijving 2016-2017

'Langer thuis' werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ en maatschappelijke ondernemers om een veelzijdig welzijns- en zorgdiensten en woonaanbod mogelijk te maken. De ministeries van BZK en VWS ondersteunen het programma om lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht naar nieuwe oplossingen.

In experimenten, studies, workshops, webdossier en leerkringen zoekt Langer thuis met het werkveld naar concrete oplossingen.

Het programma loopt langs twee lijnen:


Lijn 1: Voorbij het verzorgingshuis

Langs de lijn 'Voorbij het verzorgingshuis' staat de opgave van het verzorgd wonen van langdurige zorgvragers centraal. Het gaat om ontwikkelkansen in de bestaande woningvoorraad voor betaalbare vormen van verzorgd wonen, mogelijkheden om de sociale functie van het verzorgingshuis anders te organiseren en het zelfredzaam vermogen van ouderen.

 • Experiment: All inclusive pension
  In het experiment ‘All-inclusive pension’ verkennen we de mogelijkheid het verzorgingshuis te herbestemmen tot een betaalbare All-inclusive pensionvoorziening voor de lagere inkomens. Deze biedt ruimte voor woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening als ware een hotel.
 • Experiment: Sociale functie op eigen benen
  In het experiment ‘Sociale functie op eigen benen’ onderzoeken we hoe de weggevallen sociale functie opgevangen kan worden en zoeken we sluitende locaties die willen meewerken.
 • Experiment: Vitale woongemeenschappen
 • Handreiking: Comfortabel wonen met dementie
  Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig. De verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers, ondersteuning krijgen in hun thuissituatie.
 • Onderzoek: Woonbehoefte en fysieke aanpassingsopgave zorgvragers (verwacht)
  Is de bestaande woningvoorraad toegerust op het zelfstandig wonen van langdurige zorgvragers? De studie Woonbehoefte en fysieke aanpassingsopgave van de zorgvragers is een kwalitatief onderzoek onder vijftien grote en middelgrote gemeenten met een spreiding door Nederland. Het doel van het onderzoek is om de kwalitatieve vraag in beeld te brengen van de woonbehoefte van zorgvragers en de daarvoor benodigde fysieke aanpassingsopgave.
 • Publicatie: Transformatie serviceflats 
  Gezien de vergrijzing en veranderingen in de langdurige zorg kan het concept serviceflats in een nieuw jasje perspectief bieden voor ouderen die beschermd willen wonen. Onderzoek laat zien dat hier een toenemende vraag zal ontstaan terwijl het aanbod in Nederland gestaag afneemt. Om de nog bestaande serviceflats te helpen hierop te anticiperen heeft Platform31 een advies opgesteld over kansen voor transformatie van het concept, de gebouwen en de organisatie.

Lijn 2: Het nieuwe samenspel

Het nieuwe samenspel biedt richting aan de nieuwe samenwerkingen op lokaal niveau. Nieuwe spelers – particuliere sociaal ondernemers en burgerinitiatieven – krijgen de ruimte voor het ontwikkelen van een betaalbaar aanbod voor langdurige zorgvragers. Dit vraagt om een faciliterende en stimulerende lokale overheid. Het gaat om een andere rolneming en rolverdeling.

 • Experiment: Kansen voor sociaal ondernemerschap (verwacht)
 • Experiment: Vliegwiel burgerinitiatieven
  Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen. 
 • Publicatie: Borging gebiedsgerichte aanpak
  Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten – Breda, Rotterdam en Tilburg – lieten in hun keuken kijken.
11-06-2014 16:40

Meer informatie

E-mail nieuwsbrief

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de laatst verschenen nieuwsberichten, nieuwe artikelen en bijeenkomsten.
AanmeldenLees onze laatste nieuwsbrief van 22 november 2016.

Meer informatie

 • www.platform31.nl/langerthuis

Uitgelicht

D E F