Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 6 juni 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050606.html

Nieuwe publicatie

Veranderingen in bouwregelgeving zorg en de invloed op projecten kleinschalig wonen »
Artikel met actuele informatie voor zorgorganisaties én woningcorporaties over de komende veranderingen in de bouwregelgeving. Er worden vier verschillende mogelijkheden beschreven: bouwen binnen de WTZi tot en met 25 plaatsen; bouwen binnen de WTZi vanaf 25 plaatsen; scheiden van wonen en zorg met extramurale zorg; scheiden van wonen en zorg met een full package arrangement.

Graag horen we van betrokken partijen hoe u in de praktijk omgaat met de komende veranderingen. Naar aanleiding van deze reacties kunnen vervolgactiviteiten gepland worden voor eind zomer/ najaar 2005.

Nieuwsoverzicht

Wijkservicecentrum

Nieuwe website Ontmoetingscentra Dementie »
Lees alles over Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers op de onlangs gestarte website www.ontmoetingscentradementie.nl

Regelgeving en financiering

Overijssel steunt wonen met zorg en welzijn »
De provincie Overijssel ondersteunt gemeenten met 1 miljoen euro bij de invoering van de Wmo. De helft van het bedrag is bestemd voor afstemming wonen, zorg en welzijn.

Minder bestuursorganen in de zorg »
Over ongeveer vijf jaar vervalt de wettelijke vergunningplicht om te bouwen, en daarmee ook de primaire taak van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege). Dit betekent dat er dan ook geen reden meer is het Bouwcollege als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) te handhaven.

Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2005 »
De Nationale Zorgvernieuwingsprijs gaat dit jaar naar een vernieuwend project dat eenzaamheid in de Nederlandse samenleving helpt doorbreken.

Wmo ingediend bij Tweede Kamer »
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ingediend bij de Tweede Kamer. Dat betekent ook dat de wettekst openbaar is.

Tweede Kamer: Wmo niet voor juli 2006 »
Na indienen van het wetsvoorstel start de Kamer eerst een schriftelijke vragenronde. Het debat over het wetsvoorstel zal in het najaar plaatsvinden. Invoering van de Wmo per januari 2006 is in dat geval niet haalbaar, juli 2006 zou haalbaar kunnen zijn. Volgens meerdere kamerleden is 1 januari 2007 een wenselijkere startdatum.

Twee soorten pilots huishoudelijke verzorging »
In twee soorten pilots wordt getoetst of de huishoudelijke zorg zorgvuldig van de AWBZ naar de Wmo kan. Er wordt niet geëxperimenteerd met verzekerde rechten, het gaat om 'alsof-situaties'.

Twee nieuwe handreikingen Wmo beschikbaar »
Op de gezamenlijke website van VWS en VNG zijn twee nieuwe handreikingen Wmo gepubliceerd: 'Handreiking Wmo en de gemeentelijke organisatie' en 'Handreiking burgerparticipatie Wmo'.

Nieuwe site VWS en VNG invoering Wmo »
VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten lanceren een nieuwe website met informatie over de invoering van de Wmo: www.invoeringwmo.nl


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.