Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 29 augustus 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050829.html

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Publicatie over vermaatschappelijking in de zorg »
Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de publicatie 'Vermaatschappelijking in de zorg: ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten' verschenen. Vermaatschappelijking staat voor het zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie voor alle mensen met beperkingen. Het SCP heeft onderzoek gedaan naar de factoren die vermaatschappelijking kunnen bevorderen dan wel belemmeren.

Promotieonderzoek Wonen, zorg en welzijn »
Aan de Radboud Universiteit Nijmegen is drs. Peter Hendrixen medio augustus gestart als promovendus op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De titel van het promotieonderzoek is 'Sturingsmechanismen voor gebiedsgerichte arrangementen voor wonen, zorg en welzijn'.

Woonzorgzones

Voorzieningenmeter Zorg en Stad »
De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte te huisvesten.

Woonzorgzone De Bogen van start »
De Bogen in Harderwijk is een van de eerste gerealiseerde woonzorgzones in Nederland. De werkconferentie op 3 november biedt de mogelijkheid voor nadere kennismaking.

Kleinschalig wonen

Cursus kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie »
NIZW Zorg organiseert in oktober/november een cursus van drie dagdelen voor beginnende initiatiefnemers van kleinschalig groepswonen. Daarnaast is er voor initiatiefnemers met enige ervaring een verdiepingscursus van één dag op 6 oktober.

Presentatie evaluatierapport D'n Aok »
Verpleeghuis de Meent, Patrimonium Woonstichting en het NIZW presenteren een evaluatierapport over kleinschalig wonen in D’n Aôk op 27 september a.s.

Regelgeving en financiering

Bestuurlijk overleg VNG-VWS over Wmo »
In een bestuurlijk overleg op 24 augustus 2005 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesproken met staatssecretaris Ross over vijf 'pijnpunten Wmo'.

Financiële verantwoordelijkheid Wmo bij Rijk »
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) vindt dat het Rijk voorlopig verantwoordelijk is voor de financiële risico’s die gemeenten lopen bij de uitvoering van de Wmo.

Limburg investeert in vitale kernen en buurten »
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben zeven gemeenten onder voorwaarden subsidie toegezegd voor projecten die aansluiten bij het beleidsthema 'Vitale kernen en buurten'. In totaal is € 28,4 miljoen voor de projecten gereserveerd. Een deel van de projecten is gericht op senioren en zorgbehoevenden.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.