Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 25 oktober 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20051025.html

Bijeenkomsten

Conferentie 'Wonen, met zorg gepland' - 1 december 2005
Op donderdagmiddag 1 december organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg een conferentie over regionale plannen voor wonen en zorg in congrescentrum Antropia in Driebergen. De ervaringen uit pilotprojecten van het kenniscentrum en VWS staan deze middag centraal. Ook kunt u kennis maken met nieuw ontwikkelde planningsinstrumenten. Een discussie over de transformatie van zorgvastgoed met vertegenwoordigers van Aedes, Arcares en VWS besluit de middag.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Ruimte in Debat over seniorensteden »
Het Ruimtelijk Planbureau, het nationale kenniscentrum voor de ruimte, besteedt in het nieuwste nummer van het tijdschrift Ruimte in Debat aandacht aan seniorensteden. Meer in het bijzonder richt het nummer zich op specifieke huisvestingsmogelijkheden voor de groeiende groep mobiele en kapitaalkrachtige senioren.

Hans Becker buitengewoon hoogleraar »
Hans Becker is per 1 oktober 2005 aangesteld als buitengewoon hoogleraar Humanisering van de Zorg aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Becker is twee jaar geleden gepromoveerd op het proefschrift 'Levenskunst op Leeftijd' waarin hij een nieuwe visie op de ouderenzorg in Nederland geeft.

Bouw- en transformatieopgave

Rapport Bouwcollege gebouwen ouderenzorg »
Uit onderzoek van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen blijkt dat ongeveer tweederde van de bewoners van verzorgingshuizen en bijna driekwart van de verpleeghuisbewoners woonruimte heeft die min of meer voldoet aan de huidige eisen. Door toegenomen bouwkundige eisen moet er echter nog heel wat gebeuren voordat alle bewoners goede woonruimte hebben.

Woonzorgzones

Nieuw project Zorgeloos wonen in Zeist-Oost>>
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft het initiatief genomen voor een grootschalig project Zorgeloos wonen met diensten en zorg in Zeist-Oost. Uitgangspunt van het project is het verlenen van zorg aan mensen met ziektes of beperkingen in de eigen omgeving. De behoeften van de cliënt staat hierbij centraal.

Kleinschalig wonen

Meldpunt Knelpunt Wetgeving kleinschalig wonen »
Arcares en Aedes hebben via het werkprogramma Wonen met Dementie een Meldpunt Knelpunt Wetgeving bij de ontwikkeling van kleinschalige zorg opgezet. Aedes en Arcares inventariseren op deze wijze de knellende wet- en regelgeving en zoeken overleg met de betreffende ministeries om de knelpunten op te lossen.

Lokaal loket

Publicatie praktijk lokale loketten verschenen »
'De praktijk van Lokale Loketten', zo luidt de nieuwe publicatie die door het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant is uitgebracht. Op basis van evaluatie van drie pilots in vijf loketten zijn leerpunten geformuleerd voor de opzet van lokale loketten in de Wmo.

Regelgeving en financiering

Tweede nota van wijziging Wmo naar Kamer »
Met deze nota van wijziging worden onder andere zorgplicht en het persoonsgebonden budget (PGB) toegevoegd aan het wetsvoorstel.

Rapportage Wmo-pilots huishoudelijke verzorging »
De externe rapportages van de pilots huishoudelijke verzorging zijn op 21 oktober naar de Tweede Kamer verzonden.

WTZi aangenomen door Eerste Kamer »
De Wet Toelating Zorginstellingen is op dinsdag 18 oktober door de Eerste Kamer aangenomen. De WTZi zal naar verwachting per 1 januari 2006 in werking treden.

Mogelijk PGB en zorgplicht in Wmo »
De regering overweegt in de Wmo voor drie jaar een zorgplicht op te nemen alsmede het PGB wettelijk te verankeren. Deze punten zijn te vinden in een brief die de Staatssecretaris op 11 oktober zond aan de Tweede Kamer.

Drie nieuwe Wmo-handreikingen »
De gereedschapskist voor de invoering van de Wmo is aangevuld met drie nieuwe handreikingen.

Verdeelsleutel Wmo-middelen bekend »
De verdeling van de Wmo-middelen over de gemeenten bij aanvang van de Wmo is bekend. Bij aanvang is dit een verdeling op basis van de historische situatie. Daarna wordt toegewerkt naar een objectieve verdeling.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.