Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 22 november 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20051122.html

Nieuwe publicaties

Verslagen Project!mpulsbijeenkomsten november 2005 »
Begin november organiseerde het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg vier Project!mpulsthemadagen verspreid over het land. De deelnemers konden per dag bijeenkomsten over drie thema’s bijwonen. Er was keuze uit tien inleidingen en workshops. De beschikbare verslagen staan nu op de website. Nog ontbrekende verslagen worden binnenkort toegevoegd.

Altus: projectontwikkeling voor wonen en zorg »
Altus is een integrale projectontwikkelaar voor wonen en zorg in het middensegment. Altus levert nieuwbouwappartementen, waarbij in de splitsingsakte is opgenomen, dat de VvE een speciale taak heeft, namelijk het verlenen van comfort- en zorgdiensten. Altus woonzorgdiensten is een after sales service die bij het appartement geleverd wordt, en die binnen de GIW-regeling voor tien jaar gegarandeerd wordt.

Twee nieuwe projectbeschrijvingen van woonzorgzones in een bestaande wijk »
In opdracht van het Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen voor woonzorgzones: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. Met de toevoeging van twee nieuwe projectbeschrijvingen in een bestaande wijk, Hoogeveen en Spijkenisse, is de verkenning compleet.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Eenzaamheidsprojecten weinig effectief »
Uit recentelijk onderzoek naar de effecten van eenzaamheidsprojecten blijkt dat de resultaten mager zijn. Van de tien onderzochte projecten gericht op het tegengaan of verminderen van eenzaamheid bij ouderen zijn er twee effectief. Stichting Sluyterman van Loo, een Stimuleringsfonds van ouderenprojecten, heeft de effectmeting laten verrichten naar de door de stichting gesubsidieerde projecten.

Project Samen leven met zorg van start »
Het Project 'Samen leven met zorg' van Stichting Zorgpalet te Enschede maakt het samenwonen van echtparen waarvan één een verpleeghuisindicatie heeft mogelijk. Het project is onlangs gestart in de wijk Roombeek te Enschede. Een nieuw appartementencomplex, het Roomveldje genaamd, voorkomt het noodgedwongen apart wonen van echtparen.

Levensloopbestendige woningen

Zeeland: opplusregeling eengezinswoningen »
De provincie Zeeland ontwerpt een stimuleringsregeling voor het opplussen van eengezinswoningen. Dat zei gedeputeerde Van Waveren tijdens de werkconferentie 'Langer thuis in eengezinswoningen' die op 16 november in Middelburg werd gehouden.

VROM-woontest: langer wonen in eigen woning »
Het ministerie van VROM heeft een woontest ontwikkeld waamee mensen kunnen bepalen of hun woning geschikt is om er langer te kunnen blijven wonen, ook als men straks ouder is. De test, die vooral is bedoeld voor eigenaar-bewoners, geeft voorbeelden van (kleine) aanpassingen om de woning 'toekomstbestendig' te maken, zodat men er langer comfortabel en veilig kan blijven wonen.

Kleinschalig wonen

Evaluatie hygiënecode woonvormen »
Het Voedingscentrum evalueert momenteel de hygiënecode woonvormen. Daarna wordt bekeken of de hygiënecode in 2006 kan worden aangepast of dat eerst een groter evaluatie-onderzoek nodig is.

Diensten en zorg thuis

Thuiszorg Adviessite Prima Thuis online »
Thuiszorg Adviessite 'Primathuis' is gestart. De nieuwe website geeft antwoord op vragen over mogelijke zorgdiensten voor mensen zelf, maar ook voor hun partner en overige familieden. De Stromen, een organisatie werkzaam in Rotterdam en Ridderkerk, met onder andere zes verpleeghuizen, acht verzorgingshuizen en ZorgThuislocaties, heeft het initiatief genomen.

Lokaal loket

Centraal loket Raalte van start »
In Raalte is het Centraal Loket Raalte van start gegaan. Het doel van het Centraal Loket is het bieden van een breed overzicht aan burgers van alle voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het loket heeft vooral een informatie- en adviesfunctie.

Regelgeving en financiering

Behandeling Wmo in Tweede Kamer pas in 2006 »
De behandeling van de Wmo in de Tweede Kamer is gepland. Op 23 januari 2006 is het 'wetgevingsoverleg' in de Tweede Kamer, in de vorm van een Algemeen Overleg (AO), in twee termijnen.

Wmo averechts effect op emancipatie »
De voorgenomen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doet duidelijk een beroep op mantelzorg. Dit zal waarschijnlijk een nadelig effect hebben op de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen. Ook is de verwachting dat de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen schever zal worden door de Wmo.

Ross: plan van aanpak scheiden wonen-zorg »
In de beantwoording van vragen over de begroting van VWS op 8 november jl. heeft staatssecretaris Ross aangekondigd dat zij in het voorjaar van 2006 een plan van aanpak over scheiden van wonen en zorg naar de Tweede Kamer zal zenden.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.