Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 21 december 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20051221.html

Oproep

Forse vertraging door bouwprioritering »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg roept woningcorporaties en zorgorganisaties op forse vertraging bij het realiseren van bouwplannen, als gevolg van het nieuwe systeem van bouwprioritering onder de WTZi, te melden. Aedes en Arcares ontvangen veel signalen dat plannen in de wacht komen te staan als gevolg van het systeem van bouwprioritering, maar willen graag inzicht in concrete gevolgen en de omvang ervan aan de hand van voorbeelden.

Nieuwe publicaties

Verslag conferentie 'Wonen, met zorg gepland' »
Op 1 december organiseerde het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg een conferentie over regionale plannen voor wonen en zorg in Driebergen. Het verslag van de conferentie is te lezen op de website.

Demonstratieversie en handleiding Areadne »
Areadne, het rekenmodel voor investeren in zorg en welzijn, is vanaf januari 2006 op cd-rom te bestellen. U kunt nu al wel een demonstratieversie en handleiding van Areadne downloaden.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Beleggers en bouwers ontdekken ouderenmarkt »
De markt voor ouderenhuisvesting trekt de aandacht van institutionele beleggers (pensioenfondsen) en bouwers. Twee recent verschenen publicaties bepleiten nieuwe initiatieven.

Beleidsvisie op toekomst van woningcorporaties »
De ministerraad is op voorstel van minister Dekker van VROM akkoord gegaan met een systeem om de prestaties van corporaties en de inzet van hun vermogen voor het wonen zekerder te stellen. Daarnaast geeft de minister meer ruimte aan corporaties voor maatschappelijk ondernemerschap. De minister heeft een brief met de beleidsvisie naar de Tweede Kamer gestuurd. In de beleidsvisie zijn aan woningcorporaties verschillende taken toebedacht op het terrein wonen en zorg.

Wooncomplex Ysselsteijn is beste woonzorginitiatief »
Het woonzorgcomplex De Smid in Ysselsteijn in Limburg heeft de stimuleringsprijs gewonnen voor het beste woonzorginitiatief van ouderen. Uit de twintig inzendingen heeft de jury dit initiatief van de lokale ouderenbond KBO, de dorpsraad en huisartsenpraktijk gekozen en met een geldprijs beloond.

Rapport themacommissie ouderenbeleid »
Op donderdag 8 december 2005 heeft de themacommissie Ouderenbeleid haar rapport 'Lang zullen we leven!' overhandigd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. 'Lang zullen we leven' geeft een integrale visie op het ouderenbeleid voor de middellange (10 jaar) en lange termijn (30 jaar).

Levensloopbestendige woningen

Nieuwe producten voor woningverbeteringen »
Welke producten kwamen in 2005 op de markt voor het verbeteren van woningen voor ouderen en gehandicapten? Het Kenniscentrum Wonen-Zorg vond er drie op de Duitse REHA-beurs.

Meavita introduceert interactieve televisie »
Meavita, zorgaanbieder uit Den Haag, gaat verschillende (zorg)diensten via interactieve televisie mogelijk maken. Hiermee is Meavita de eerste organisatie in Nederland die medio 2006 beschikt over een eigen televisiekanaal. Mensen kunnen via een zogeheten tv-foon communiceren en zorg op afstand geleverd krijgen.

Praktijkervaringen woontechnologie gebundeld »
KITTZ heeft praktijkervaringen van woningcorporaties en zorginstellingen met woonzorgtechnologie en domotica geïnventariseerd en gebundeld. Het doel van de inventarisatie was het verzamelen en verspreiden van kennis en ervaring opgedaan in projecten rond woontechnologie zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Regelgeving en financiering

WTZi op 1 januari 2006 in werking »
De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) treedt op 1 januari 2006 in werking. Op 7 en 8 december overlegde minister Hoogervorst nog met de Tweede Kamer over de wet. In de debatten waren de uitvoeringsregels van de WTZi (Uitvoeringsbesluit, beleidsregels en beleidsvisie) onderwerp van gesprek. De minister heeft toegezegd dat hij de beleidsregels en de beleidsvisie nog op enkele punten aanpast.

Concept beleidsregel kleinschalig wonen bekend »
Het CTG/ZAio-bestuur van heeft op 12 december jl. de nieuwe regeling normering kapitaalslasten extramurale zorg en kleinschalige woonvoorzieningen geaccordeerd. Met deze regeling kunnen zorgorganisaties zonder vergunningsprocedure kleinschalige zorgvoorzieningen bouwen.

Concept beleidsregel zorginfrastructuur bekend »
Het CTG/ZAio-bestuur heeft op 12 december jl. de concept beleidsregel zorginfrastructuur geaccordeerd. De nieuwe regeling voor zorginfrastructuur zal naast de kapitaalslasten ook de overige huisvestingskosten vergoeden. Dit betekent dat nieuwe initiatieven beide kosten vergoed kunnen krijgen en bestaande initiatieven een beroep op de regeling kunnen doen wat betreft de overige huisvestingskosten.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2005. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 januari 2006. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg wenst u prettige feestdagen en een kennisrijk 2006!


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.