Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 17 januari 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060117.html

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

SCP: eigen woonruimte leidt niet tot participatie »
Zelfstandig wonen draagt niet zonder meer bij aan integratie in de samenleving en deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met beperkingen. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport "Een eigen huis…; Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving".

Innovatieweek 'Pinguïns kunnen vliegen »
Van 3 tot en met 6 april 2006 vindt de Nationale Innovatieweek 'Pinguïns kunnen vliegen' plaats. Nederland staat een week lang in het teken van vernieuwing en kwaliteitsverbetering in de publieke sector. Organisaties in deze sector kunnen hun vernieuwingsprojecten aanmelden.

Woonzorgzones

Publicatie over Integrale teams verschenen »
'Integrale teams, een introductie' is de titel van een onlangs verschenen publicatie, uitgebracht door het Innovatieprogramma Wonen en Zorg/ NIZW zorg. De publicatie omvat een beschrijving van het integrale team, de aanpak en uitvoering. Tevens passeren acht projectbeschrijvingen rond integrale teams de revue.

Levensloopbestendige woningen

Monitor videonetwerken in de thuiszorg »
Het inzetten van audiovisuele verbindingen tussen de zorgcentrale van de thuiszorg en het huis van de cliënt is een goed en kansrijk initiatief, mits dat gebeurt in overleg met de cliënt en mits er duidelijke gebruiksinstructies zijn. Zorg via een videonetwerk is in de meeste gevallen aanvullend op de reguliere zorg thuis (face-to-face contact). Dat is de conclusie van een monitorstudie van het onderzoeksinstituut NIVEL.

Woonzorgcomplexen

Brandveiligheid woonzorgcomplexen onder de loep »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg werkt mee aan een actuele visie op brandveiligheid in woonzorgcomplexen ter verbetering van de regelgeving. In een bijeenkomst op 7 februari zal bij Aedes met een aantal praktijkdeskundigen over dit onderwerp gesproken worden. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor deelname aan deze bijeenkomst.

Lokaal loket

Provincie Overijssel subsidieert loketten »
De provincie Overijssel stelt een bedrag van 470.000 euro ter beschikking aan gemeenten om lokale loketten op te zetten. In totaal trekt de provincie één miljoen euro uit ten behoeve van implementatie van de komende Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Regelgeving en financiering

Aanvraagformulier zorginfrastructuur beschikbaar »
Op de website van het Bouwcollege is het aanvraagformulier voor de nieuwe beleidsregel zorginfrastructuur beschikbaar. In het formulier is schematisch weergegeven welke voorzieningen onder de verschillende regelingen vallen.

Lokale huursubsidie voor ouderen in Middelburg »
De gemeente Middelburg en woningbouwcorporatie Woongoed Middelburg beginnen met een eigen vorm van huursubsidie. Deze nieuwe, eigen lokale subsidie moet garanderen dat ook ouderen met lage inkomens zelfstandig kunnen blijven wonen.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.