Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 1 februari 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060201.html

Bijeenkomsten

Project!mpulsbijeenkomsten - maart 2006 »
Graag nodigen wij u uit in maart deel te nemen aan een nieuwe reeks themadagen van de Project!mpuls voor wonen met zorg en welzijn. Ook nu weer organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg de themadagen in opdracht van Aedes, Arcares, Z-org (voorheen de LVT) en de MOgroep. Voor het eerst is ook de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland bij de voorbereiding betrokken. U kunt zich nu aanmelden voor de bijeenkomsten.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

LOC en Woonbond sluiten samenwerkingsovereenkomst »
De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en de Nederlandse Woonbond hebben recentelijk een samenwerkingsovereenkomst getekend om ervoor te zorgen dat oudere huurders meer zeggenschap krijgen en dat zij genoeg te kiezen houden op het gebied van wonen en zorg. Beide organisaties willen op landelijk, regionaal en lokaal niveau de krachten bundelen. De samenwerking tussen huurdersorganisaties en cliëntenraden moet een impuls krijgen.

SCP: eigen woonruimte leidt niet tot participatie »
Zelfstandig wonen draagt niet zonder meer bij aan integratie in de samenleving en deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met beperkingen. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport "Een eigen huis…; Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving".

Kleinschalig wonen

Hygiënecode woonvormen wordt aangepast »
Het Voedingscentrum heeft de Hygiënecode Woonvormen geëvalueerd. Deze code is in de praktijk ook bekend onder de noemer HACCP. Op basis van de evaluatie wordt de hygiënecode nu aangepast.

Wijkservicecentrum

Voorbeelden exploitatie multifunctionele centra »
Eind 2005 kwamen op initiatief van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg diverse deskundigen bijeen om ervaringen uit te wisselen bij het opzetten en exploiteren van een multifunctioneel wijkgebouw. Het verslag van deze expertmeeting is nu beschikbaar.

Regelgeving en financiering

Ross komt Kamer in Wmo tegemoet »
In het plenaire debat over de Wet maatschappelijke ondersteuning op 26 januari 2006 is Staatssecretaris Ross van VWS de Tweede Kamer flink tegemoet gekomen in de wensen die de fracties hadden om de wet aan te passen. Belangrijk punt was het zoeken naar een betere balans tussen zekerheid voor burgers en beleidsvrijheid voor gemeenten.

Kamer sleutelt veel aan Wmo »
De Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer heeft op 23 januari 2006 een uitgebreid wetgevingsdebat gevoerd over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Duidelijk werd uit het grote aantal amendementen (40 stuks) dat de kamerleden niet onverkort achter het voorstel van wet staan zoals staatssecretaris Ross dat had aangeboden.

Samenwerking

Informatie over Corona Wonen »
De Corona Woonzorgalliantie, een samenwerkingsverband van innovatieve woonzorgaanbieders, organiseert regiobijeenkomsten om toelichting te geven op de franchiseformule Corona Wonen. De bijeenkomsten zijn openbaar en worden verspreid over het land georganiseerd op 10, 13, 15, 17, 27, 28 februari en 10 maart.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.