Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 21 juni 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060621.html

Bijeenkomsten

Themamiddagen op locatie over zorghotels »
In april 2006 verscheen het onderzoek 'Zorghotels: zonder zorgen verzorgd!' met beschrijvingen van 3 zorghotels. Naar aanleiding van dit onderzoek organiseert Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg op 5 en 21 september 2006 twee verschillende themamiddagen op locatie in twee van de beschreven zorghotels: Zotel Hengelo en zorghotel de Palatijn Alkmaar.

Nieuwe publicaties

Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten »
Het lokale loket fungeert in toenemende mate als schakelpunt tussen vraag en aanbod. Maar de schakelfunctie dient wel nog verder uitgebouwd te worden. Dit blijkt uit de Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten die Bureau HHM in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft uitgevoerd. De eindrapportage werd op 13 juni jl. gepresenteerd tijdens een druk bezochte themamiddag over lokale loketten.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Jongerenhuisvestingsproject wint RIBW-prijs »
Het project 4@all, dat huisvesting biedt aan jongeren tussen 17 en 25 jaar met én zonder een zorgachtergrond, heeft een aanmoedigingsprijs gewonnen die door de RIBW Alliantie ter beschikking is gesteld. De RIBW Alliantie deelt tweejaarlijks een trofee en aanmoedigingsprijzen uit aan projecten die gericht zijn op participatie van mensen met psychiatrische of psychosociale handicaps aan het maatschappelijk leven.

Ouderen honkvast volgens SCP »
Ouderen zijn over het algemeen tevreden over hun woning en willen niet verhuizen. Dat blijkt uit de Rapportage ouderen 2006 van het Sociaal Cultureel Planbureau. Als ouderen verhuizen, dan verhuizen ze het meest naar een andere zelfstandige woning.

Ouderen trekken weg uit kleine dorpen »
Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut onder ouderen uit dorpen in Drenthe blijkt dat veel ouderen uit kleine dorpen uit voorzorg verhuizen naar grotere kernen. Zij zijn wel tevreden over de woning en omgeving, maar trekken toch weg doordat steeds meer voorzieningen verdwijnen. De onderzoekspublicatie 'Ouderen onder dak' bevat landelijk bruikbare informatie.

Levensloopbestendige woningen

Wonen met gehandicapt kind tussen anderen »
De TUDelft zoekt in het atelier 'New concepts for living' naar een nieuw concept voor het wonen van gehandicapte kinderen met hun ouders. De universiteit zoekt deelnemers aan een enquête voor een behoefteonderzoek.

Woonzorgcomplexen

Koningin opent nieuwe Reinaldahuis in Haarlem »
Koningin Beatrix heeft op 13 juni jl. het woonzorgcentrum Reinaldahuis in Haarlem-Oost geopend. Woonzorg Nederland heeft het centrum samen met Zorggroep Reinalda gerealiseerd. Het 40.000 m2 grote woonzorgcentrum is het grootste en modernste zorgcentrum in Haarlem en omgeving.

Kleinschalig wonen

Leerwerkplaats kleinschalig wonen van start »
Wegens succes organiseert het NIZW voor zorgorganisaties vanaf oktober opnieuw de Leerwerkplaats kleinschalig groepswonen. Op 27 juni organiseert het NIZW een informatiebijeenkomst over inhoud en opzet van deze leerwerkplaats.

Subsidie kleinschalig wonen in Drenthe »
Tot en met 1 oktober 2006 is het mogelijk voor zorgaanbieders, gemeenten en welzijnsorganisaties om bij de provincie Drenthe een eenmalige subsidie aan te vragen voor het realiseren van kleinschalige woonprojecten met zorg- en dienstverlening.

Regiobijeenkomsten Wonen met Dementie »
Wonen met Dementie organiseert op 23 en 28 juni regiobijeenkomsten voor organisaties die betrokken zijn bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Doel van de bijeenkomsten is de ontwikkeling van kleinschalige zorg en kleinschalig wonen voor mensen met dementie in de regio te ondersteunen.

Regelgeving en financiering

Modelverordening Wmo definitief »
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vorige week de definitieve modelverordening Wmo en toelichting naar de leden gestuurd. De modelverordening en de toelichting zijn beschikbaar via de website van de VNG evenals een concept modelbesluit maatschappelijke ondersteuning.

Eerste Kamervragen over Wmo beantwoord »
Het ministerie van VWS heeft op 12 juni de nadere memorie van antwoord naar de Eerste Kamer verstuurd. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vindt plaats op 26 en 27 juni 2006.

Wet gelijke behandeling afgestemd op Wmo »
Het uitbreidingsvoorstel voor het terrein wonen binnen de Wet gelijke behandeling op grond van chronische ziekte of handicap (WGBH/CZ) zal in de tweede helft van 2006 aan de Kamer worden aangeboden. De definitieve tekst van het voorstel wordt afgestemd op de Wmo.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.