Rapport Bouwcollege gebouwen ouderenzorg

24-10-2005

Uit onderzoek van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen blijkt dat ongeveer tweederde van de bewoners van verzorgingshuizen en bijna driekwart van de verpleeghuisbewoners woonruimte heeft die min of meer voldoet aan de huidige eisen. Door toegenomen bouwkundige eisen moet er echter nog heel wat gebeuren voordat alle bewoners goede woonruimte hebben.

Bij de verzorgingshuizen is de zorgzwaarte de afgelopen decennia fors toegenomen waardoor hogere eisen aan het gebouw worden gesteld. Bij de verpleeghuizen is volgens het Bouwcollege, niet zozeer sprake van een hogere zorgzwaarte maar meer van gewijzigde opvattingen over de zorgverlening en de bouwkundige invulling die daarvoor nodig is. De bouwtechnische staat van de verpleeghuizen is goed.

In een reactie zegt Arcares dat de gehele sector op termijn aan de gestelde functionele eisen van gebouwen kan voldoen. Dat een gedeelte van het vastgoed niet aan de huidige standaard voldoet, hangt volgens Arcares samen met de boekwaardeproblematiek en het ontbreken van een goede regeling voor zorginfrastructuur.

Begin 2006 komt het Bouwcollege met een bouwbehoefte-rapport waarin de kostengevolgen van de resultaten van dit onderzoek nader in kaart gebracht worden.

Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen onderzoekt jaarlijks de staat van de huisvesting in een deel van de intramurale gezondheidszorg. Eerder onderzocht het College Bouw de gebouwkwaliteit van de gehandicaptenzorg (2003) en de GGZ (2004).

Lees meer:


zoeken in 118 websites