Bouw- en transformatieopgave - lokale scenario's en kengetallen

Scenario’s en planologische kengetallen zijn hulpmiddelen voor lokale en regionale partijen om doelmatige en vraagafhankelijke beslissingen te nemen over uitbreiding, herstructurering, spreiding en reductie van woonzorg- voorzieningen en voor ouderen geschikte woningen. Ze vormen zowel een basis voor investeringsbeslissingen als een nuttig communicatiemiddel tussen betrokken partijen.

STAGG-scenario en IWZ-kengetallen

Pionier op het gebied van scenario’s en kengetallen is het STAGG-rapport uit 2000 met zijn kengetallen voor een wijk van 10.000 inwoners. Op basis hiervan publiceerde het IWZ in 2002 de planologische kengetallen wonen en zorg.
Lees voor meer informatie het artikel Het STAGG-model (pdf, 113 kb).

Scenario's en regionale kengetallen VROM en VWS

Na de STAGG pakten de ministeries VROM en VWS dit onderwerp op. Zij publiceerden in 2003 een scenariostudie door bureau ABF als onderlegger voor hun eigen beleidsnota’s wonen en zorg. Een versie met uitsplitsing van cijfers naar regionaal niveau is beschikbaar als handreiking.
Download het rapport (pdf, 890 kb).

Prognoses online

De ABF-prognoses van de behoefte aan wonen, zorg en welzijn zijn per regio en gemeente voor de periode tot 2015 online beschikbaar gemaakt. De prognoses zijn voor gemeenten en zorgkantoren, maar bieden ook andere samenwerkende partijen houvast bij hun planontwikkeling.

Update kengetallen Kenniscentrum

In mei 2004 heeft het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg een update van de IWZ-kengetallen gepubliceerd, waarin tevens het ABF-scenario is opgenomen. De overeenkomsten en verschillen zijn verduidelijkt. Het gaat vooral om verschillen in tempo van extramuralisering en in beoordeling van de geschiktheid van de woningvoorraad voor ouderen. Op basis hiervan zijn twee scenario’s opgesteld.
Lees het artikel Toekomstscenario's en planologische kengetallen wonen en zorg (pdf, 132 kb).

Geriscoop

Bureau Laagland Advies heeft op basis van de nieuwe kengetallen een rekenprogramma gemaakt, de Geriscoop, waarmee de kengetallen naar de lokale situatie kunnen worden omgerekend en de bouwopgave op (sub)lokaal niveau kan worden berekend.
Lees meer over de Geriscoop.

Areadne

Areadne is een redeneer- en rekenmodel voor investeren in wonen, zorg en welzijn. Het model is ontwikkeld door professor George de Kam van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Areadne helpt partijen om op een snelle en transparante manier hun plannen voor de transformatie van vastgoed te optimaliseren.
Lees meer over Areadne.

Lokale en regionale toepassingen

Op het niveau van regio’s, gemeenten of woonservicezones kunnen planologische exercities worden uitgevoerd met behulp van de nieuwe kengetallen.

In grotere gemeenten voert men deze meestal zelf uit, kleinere besteden ze meestal uit.

De berekeningen vereisen de volgende input:

Mogelijke toepassingen zijn:


zoeken in 118 websites