Bouw- en transformatieopgave - meer informatie

INFO Wonen: alle feiten en cijfers over wonen online - november 2006

Website van het ministerie van VROM met alle cijfers en gegevens over wonen, werken en recreëren.
Met deze website maakt het ministerie de informatie toegankelijk voor iedereen: actueel, overzichtelijk en op maat. De informatie die INFO wonen aanbiedt ondersteunt iedereen die betrokken is bij het terrein van wonen: professionals, bestuurders, beleidsmakers, projectleiders en adviseurs. Zij kunnen op de website makkelijk betrouwbare informatie vinden die nodig is om (beleids)plannen te ontwikkelen, te toetsen en te onderbouwen. Lees meer.

Areadne, rekenmodel voor investeren in wonen, zorg en welzijn - oktober 2006

Artikel van Tineke Hamming in opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Areadne is een nieuw beslissingsondersteunend rekenmodel. Areadne zet in een vroeg stadium – wanneer het gaat om prille planvorming – alle berekeningen helder op een rijtje. Niet alleen de financiële kant van de plannen wordt doorgerekend, maar ook de maatschappelijke winst die de nieuw- of verbouw kan opleveren.
Lees artikel (pdf, 32 kb)
Website Areadne

Instrumenten voor planvorming in wonen en zorg - november 2005

Rapport van Pieter van Haeften van Gerrichhauzen en Partners in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft in 2004 en 2005 in Helden en Groningen lopende initiatieven rond de regionale aanpak van de opgave wonen en zorg ondersteund. In deze projecten zijn instrumenten voor een regionale aanpak ontwikkeld en uitgetest zoals de planologische kengetallen, de Geriscoop en Areadne. De instrumenten kunnen als bouwsteen gebruikt worden bij de ontwikkeling van een regionaal investeringsplan voor wonen en zorg.
In deze publicatie beschrijft Pieter van Haeften de stappen om tot een regionaal investeringsplan te komen en gaat hij in op de instrumenten die in deze stappen kunnen worden toegepast. De pilotprojecten dienen hierbij als voorbeeld.
Lees rapport (pdf, 619 kb).

De (mis)match tussen geschikte woningen en mensen met een zorgvraag - december 2004

Artikel van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In het actieplan Wonen met zorg en welzijn van VROM en VWS staat hoe de komende jaren aan de grote opgave op deze gebieden moet worden voldaan. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor nieuwbouw en aanpassing van de bestaande voorraad, maar ook voor de woonruimteverdeling. In dit artikel wordt een aantal knelpunten op het gebied van de woonruimteverdeling beschreven, met de oplossingen die daarvoor in het land zijn ontwikkeld. Het artikel maakt ook duidelijk dat er nog veel werk is te verrichten op zoek naar een ideaal systeem voor het koppelen van woonruimteverdeling aan zorgindicatie. Lees artikel (pdf, 228 kb).

De toekomst van het verzorgingshuis - november 2004

Publicatie van Arcares.
Overzicht van keuzemogelijkheden van verzorgingshuizen bij het ontwikkelen van hun toekomstvisie. Het betreft zowel de keuze van doelgroep en zorgarrangement als de toekomst van het gebouw. Lees rapport (pdf, 354 kb)

Transformatie van verzorgingshuizen: een kwestie van doorzetten - november 2004

Artikel van Henk Nouws, Ruimte voor Zorg en René Stofberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Artikel uit Aedes-Magazine 22 naar aanleiding van het rapport uit april 2004 'Het transformatieproces van verzorgingshuizen: vier recente cases'. Lees artikel.

Ouderen nu en in de toekomst - september 2004

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Een reactie op de toekomstverkenning 2000-2020 door RIVM en SCP in opdracht van VWS. De conclusie is dat het rapport geen aanleiding geeft om de kengetallen wonen en zorg van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg nu al neerwaarts bij te stellen. Wel zou er een verschuiving kunnen optreden van publieke naar private arrangementen. Lees ook de reactie van de staatsecretaris van 20 december 2004.
Lees artikel (pdf, 32 kb).

Regiopilots wonen, zorg en welzijn - augustus 2004

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In drie proefregio’s worden met hulp van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg structuur- en investeringsplannen voor 2015 opgesteld inzake bouw en transformatie van wonen met zorg en welzijn. In dit artikel leest u de tussenrapportage. Lees artikel (pdf, 24 kb).

Toekomstscenario's en planologische kengetallen wonen en zorg - mei 2004

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In dit artikel worden de geactualiseerde IWZ-kengetallen (STAGG-scenario) vergeleken met de kengetallen van VROM/VWS (ABF-scenario). Beide scenario’s zijn in vereenvoudigde vorm doorgerekend voor een woongebied van 10.000 inwoners in het jaar 2015. Aangegeven zijn de kengetallen voor gewoon, verzorgd en beschermd wonen en voor aanpasbare, levensloopbestendige en zorggeschikte woningen. Tenslotte geeft het artikel aan op welke wijze u de landelijk gemiddelde kengetallen kunt corrigeren voor uw specifieke lokale situatie; met behulp hiervan kunt u programma’s opstellen voor servicewijken en woonzorgzones. Lees artikel (pdf, 132 kb).

Het transformatieproces van verzorgingshuizen: vier recente cases - april 2004

Rapport van Henk Nouws, Ruimte voor Zorg in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Onderzoek naar het transformatieproces van verzorgingshuizen. Het rapport (pfd, 142 kb) geeft een overzicht van de verschillen en overeenkomsten van de vier onderzochte transformatietrajecten. Het blijkt dat vasthouden aan de eigen visie, ook bij veranderingen in de regelgeving, een voorwaarde is om met succes een project tot stand te brengen.
De vier casebeschrijvingen kunt u apart downloaden:
Antoniegaarde, Den Bosch (pdf, 632 kb)
Johannahuis, Wassenaar (pdf, 799 kb)
Huize St. Franciscus, Veendam (pdf, 402 kb)
Torendael, Amsterdam (pdf, 563 kb)

Arcares investeringsplan wonen en zorg - maart 2004

Rapport van Arcares.
Arcares heeft een Investeringsplan Wonen en Zorg uitgebracht met een integrale visie op de bouw- en transformatieopgave tot 2015. Op basis van gegevens over vraag en aanbod is een scenario ontvouwd voor de transformatie van verpleeg- en verzorgingshuizen, de bouw van zorgwoningen en levensloopbestendige woningen en het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. De achterliggende visie wordt mede onderschreven door Aedes. Lees rapport (pdf, 303 kb).

Verpleging in verzorgingshuizen - oktober 2002

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Artikel naar aanleiding van Arcares-publicatie 'Leefbaarheid is meer dan functionaliteit, verpleging in verzorgingshuizen'. Rapport beschrijft reeds uitgevoerde plannen en de praktijkervaringen met het ombouwen van (delen van) verzorgingshuizen naar woonvoorzieningen voor demente ouderen met verpleegindicatie. Lees artikel (pdf, 72 kb)

Vastgoed in de zorg: niet 'bruteren', maar wat dan wel? - september 2002

Artikel van Mariëlle Rompa, Arcares
Brutering en saldering zoals in de jaren ’90 in de volkshuisvesting lijkt geen oplossing voor het boekwaardeprobleem in de zorg. De commissie Steen der Wijzen, met de betrokken brancheorganisaties waaronder Arcares, heeft een oplossing voorgesteld. Lees artikel (pdf, 83 kb)

Het Stagg-model - mei 2001

Artikel van Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Het model van de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg vormt de planologische onderlegger voor de woonzorgzone. Het model voor een theoretische wijk van 10.000 inwoners omvat een zorgkruispunt en coördinatiepunt voor haal- en brengdiensten, decentrale steunpunten voor dagactiviteiten, geclusterde en beschutte woonvormen en cirkelgebieden. Er is ook een variant voor plattelandsgebieden. Lees artikel (pdf, 113 kb).


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites