login »

Publicaties

Handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

24-06-2021

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? In deze handreiking delen experts uit 12 gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54

14-04-2021

Het dreigingsbeeld geeft het dreigingsniveau in Nederland in 2021 op grond van de ontwikkeling van de Nederlandse jihadistische beweging, recente aanslagen in Europa en rechtsextremisme. Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN 54 vastgesteld op niveau 3. Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar.

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

15-03-2021

De focus van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024 ligt op de maatschappelijke opgave die de ZVH'en samen met partners willen oppakken. Zij willen (kwetsbare) inwoners helpen en zo bijdragen aan een positief maatschappelijk effect.

Factsheet Online radicaal- en extremistisch gedrag

12-02-2021

Wat verstaan we onder radicaal- en extreemrechts? En welke rol speelt de online dimensie bij radicaal- en extreemrechts activisme? De factsheet ‘Online radicaal- en extremistisch gedrag’ geeft antwoord op deze en andere vragen.

Perspectief 2025

05-02-2021

De partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid hebben gezamenlijk een agenda opgesteld. Met dit document ‘Perspectief 2025’ wil de stuurgroep de partners in het zorg- en veiligheidsdomein (nog) beter laten samenwerken.

Monitor nazorg ex-gedetineerden 6e meting

25-01-2021

Deze monitor beschrijft de problemen van (ex-)gedetineerden bij de basisvoorwaarden voor re-integratie. Het gaat daarbij om een geldig identiteitsbewijs, inkomen en dagbesteding, huisvesting, (inzicht in) schulden en (indien nodig con-tinuïteit van) zorg.

Dadermonitor mensenhandel 2015-2019

21-01-2021

De daders van binnenlandse seksuele uitbuiting hebben een relatief jonge leeftijd. Een derde van hen is jonger dan 23 jaar op het moment van plegen, zo blijkt uit deze monitor.

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams geanalyseerd

07-01-2021

De samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd en constructief. Dat blijkt uit deze analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.

Vijfde voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

23-12-2020

De vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). In deze voortgangsrapportage staan met name de regionale inspanningen centraal.

Privacy in het sociaal domein: het pettenvraagstuk

17-12-2020

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het vaak nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken en gegevens delen. Duidelijke keuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hard nodig. Deze publicatie biedt directeuren, beleidsmedewerkers en juristen in het sociaal domein hiervoor de handvatten.

Verkennend onderzoek Wvggz: wie mag wat weten?

03-12-2020

De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.

Probleemgericht werken aan High Impact Crime

25-11-2020

In deze handreiking zijn de kennis en ervaring op het gebied van de probleemgerichte aanpak van High Impact Crime (HIC) gebundeld. Het document geeft op een praktische wijze aan hoe politie, gemeente, OM, bewoners en ondernemers iets kunnen doen aan deze vormen van criminaliteit.

Krachtige lerende netwerken

24-11-2020

Terrorisme en criminaliteit zijn gelaagde, veranderlijke en ongrijpbare fenomenen. In dit onderzoek werd gekeken naar wat de aanpak van terrorisme en de aanpak van criminaliteit van elkaar kunnen leren.

Kwestie van lange adem

12-11-2020

Gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis hebben naast kindermishandeling en/of partnergeweld, vaak ook te maken met andere complexe problematiek. Hoewel de situatie in de meeste gezinnen na melding sterk verbetert, is er anderhalf jaar later in meer dan de helft van de gezinnen nog steeds sprake van geweld.

Factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’

09-11-2020

Wat is de omvang van extreemrechtse organisaties in Nederland? Hoe zit het met de regionale spreiding? Wat is de betekenis van deze organisaties? En in hoeverre zijn zij betrokken bij (gewelds)incidenten? De factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes' geeft antwoord op deze vragen.

Levenslange obstakels

06-11-2020

Levensloopstudie naar licht verstandelijk beperkten in het strafrecht en in de zorg. Uit het onderzoek van het blijkt dat tweederde van de verdachten met een licht verstandelijke beperking (LVB) recidiveert.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53

15-10-2020

Op dit moment zijn er in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging kunnen vormen. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen in Nederland een aanslag voorbereiden, blijft het voorstelbaar dat dit kan gebeuren. Dat blijkt uit het 53ste Dreigingsbeeld.

Factsheet over samenhang meldpunten Wvggz en 'niet-acuut'

09-10-2020

De Wvggz biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken.

Handreiking gegevensdeling en privacy Ketenveldnorm

08-10-2020

In deze handreiking worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de levensloopfunctie.

Growing up in single-parent families and the criminal involvement of adolescents

07-10-2020

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het opgroeien in een eenoudergezin en crimineel gedrag tijdens de adolescentie. De onderzoekers voerden voor deze publicatie een systematisch literatuuronderzoek uit op basis van empirische studies.

Themanummer Tijdschrift voor Criminologie: Jeugdcriminaliteit

30-09-2020

Deze uitgave van het Tijdschrift voor Criminologie staat volledig in het teken jeugdcriminaliteit. De redactie wil een staalkaart bieden van onderzoek naar hedendaagse jeugdcriminaliteit.

Caught in adversity

22-09-2020

Bij de doelgroep van (gewelddadige) veelplegers wordt straf steeds vaker gecombineerd met zorg. Van belang hierbij is beter inzicht te krijgen in de zorgaspecten die te maken hebben met volhardend en escalerend crimineel gedrag bij opgroeiende jongvolwassenen.

De gezinscontext van terrorismeverdachten in Nederland

03-09-2020

Grootschalig onderzoek van het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Uit het onderzoek blijkt dat gezinnen van terrorismeverdachten in Nederland sterk lijken op gezinnen van verdachten van andere vormen van criminaliteit.

JEPzine: Professionele oordeelsvorming

25-08-2020

Hoe vorm je een professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij jongeren? Hierover gaat het nieuwe JEPzine ‘Professionele oordeelsvorming’.

Burgemeestersblad: speciale editie Zorg en Veiligheid

17-07-2020

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een speciale editie van het Burgemeestersblad uitgebracht. Deze editie staat volledig in het teken van ervaringen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en over de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen

14-07-2020

Het modelconvenant en -protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Zowel het modelconvenant en -protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG.

Addendum Handvat Gegevensuitwisseling

14-07-2020

Aanvulling op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader.

Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden

03-07-2020

De VNG heeft samen met een aantal gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen deze Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden ontwikkeld. De zelfscan faciliteert gemeenten en samenwerkings- verbanden (waaronder Zorg- en Veiligheidshuizen) bij hun reflectie op de re-integratie van ex-gedetineerden.

Uitvoering Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen: eindrapport

30-06-2020

De 30 Zorg- en Veiligheidshuizen in ons land hebben zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als dé regisseurs voor samenwerking in de meest ingewikkelde casuïstiek. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.

Vierde voortgangsrapportage GHNT

19-06-2020

Vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Een bijgevoegde infographic biedt een overzicht van de inzet en resultaten tot nu toe.

Animatie Zorg + Veiligheid

19-06-2020

Er zijn hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: denk aan psychische klachten, verstandelijke beperking en verslaving. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of ze veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen.

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

01-05-2020

De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.

Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling

01-05-2020

Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Deze publicatie betreft een landelijke peiling naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.

Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2016

14-04-2020

Recidiveonderzoek naar daders van high impact crimes (HIC). In het onderzoek staan de achtergronden en recidive centraal van daders die in de periode 2002 tot en met 2016 onherroepelijk zijn veroordeeld voor een HIC-delict.

Video ZVH-aanpak Baronie Breda

07-04-2020

Deze video van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda laat zien hoe een aanmelding en het vervolgtraject binnen het Zorg- en Veiligheidshuis verloopt. In een kleine drie minuten volgt de kijker een casus die, na aanmelding en triage, via casusoverleg en interventie weer wordt afgeschaald.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

24-03-2020

Animatie over de werkwijze en werkzaamheden van de Zorg- en Veiligheidshuizen. In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht.

Multiprobleemverdachten in beeld

23-03-2020

Veel mensen die vaak met het strafrecht in aanraking komen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Door alert te zijn op achterliggende problemen, kan het Openbaar Ministerie recidive beter voorkomen, zo blijkt uit dit onderzoek.

Minderjarige verdachten sinds 2009

20-03-2020

In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit deze voorlopige cijfers van het CBS.

Van antisociaal naar prosociaal?

11-03-2020

Socialevaardigheidstrainingen bij criminele jongeren verminderen niet de kans dat zij opnieuw een delict plegen. Dat is de belangrijkse conclusie van dit proefschrift van Trudy van der Stouwe (Universiteit van Amsterdam).

Recidivemeting adolescentenstrafrecht

09-03-2020

Het WODC heeft in een haalbaarheidsstudie onderzocht hoe een recidivemeting onder minderjarigen, berecht volgens het volwassenenstrafrecht en jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstafrecht, vorm kan worden gegeven. De eerste resultaten tonen aan dat de recidive onder deze groep niet gering is.

Animatie Visie op veiligheid

13-02-2020

Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de 'Visie op veiligheid' uitlegt.

Handreiking re-integratie ex-gedetineerden

20-12-2019

De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.

Derde voortgangsrapportage GHNT

19-12-2019

Derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). De voortgangsrapportage laat zien dat steeds meer regio’s werken aan integrale sturing om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.

Stand van het land 2019

12-12-2019

De rapportage ‘Stand van het land’, gaat in op de huidige stand van zaken ten aanzien van de aanpak voor personen met verward gedrag. Het geschatte aantal personen met ernstig verward gedrag en een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico in Nederland ligt op jaarbasis tussen de 850 en 1.450 unieke personen.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51

09-12-2019

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland, hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar.

Privacy in het sociaal domein: veelgestelde vragen

21-11-2019

Wanneer mogen professionals een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen? Dit document geeft antwoord op deze en andere vragen.

Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.

09-10-2019

Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E.. De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.

Ontwikkeldocument MDA++

09-10-2019

Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak. Dit document beschrijft de ontwikkeling van het MDA++ Friesland.

Verward in Flevoland

01-10-2019

Uniek onderzoek naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal politiemeldingen verward gedrag.

Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein

30-09-2019

Om knelpunten rond gegevensverwerking bij een integrale aanpak van meervoudige problematiek weg te nemen, wil het kabinet onder meer een explicietere invulling geven aan de taken van het college van Burgemeester & Wethouders. Dat heeft minister Ollongren (BZK) in deze brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Recidive onder justitiabelen in Nederland: Verslag over de periode 2006-2018

03-07-2019

De recidive onder jeugdige daders laat, na jaren van daling, een stijgende ontwikkeling zien. Dit blijkt uit deze tweejaarlijkse recidivemeting onder de vaste dadergroepen die gevolgd worden met de recidivemonitor van het WODC.

Tweede voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

03-07-2019

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2015

01-07-2019

Deze recidivemeting onder daders van high impact crimes (HIC) duidt op een trendbreuk in de recidiveontwikkeling. Tot 2013 daalde de recidive onder woninginbrekers, straatrovers en overvallers (ofwel HIC-daders), maar in 2014 en 2015 is dit gestagneerd en is bij straatrovers en overvallers zelfs sprake van een stijging van de recidive.

Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015

27-06-2019

Uit dit onderzoek blijkt dat de recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

Multiprobleemgezinnen Veiligheid & Overlast

19-06-2019

Voor een effectieve aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG) waar veiligheid en overlast een rol spelen, is het nodig dat partners met elkaar om de tafel gaan. Ook moeten professionals hun kennis, vaardigheden en competenties verbreden.

Inzet van de ISD Maatregel bij jongvolwassen veelplegers

13-05-2019

Hoe kan de ISD-maatregel bij jongvolwassen stelselmatige daders beter worden benut? Die vraag stond centraal in vier pilots die de afgelopen twee jaar in de regio’s Zeeland/West-Brabant, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht plaatsvonden. Hiervan is nu deze procesevaluatie verschenen.

Factsheet IV Wvggz

02-05-2019

Het uitwisselen van informatie speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De werkprocessen en ondersteuning zijn nog volop in ontwikkeling, maar de VNG merkt dat bij gemeenten veel vragen leven over 'de IV-kant' van de Wvggz.

Zorg voor veiligheid

18-04-2019

De veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en die van hun omgeving is onvoldoende geborgd in het huidige zorgsysteem. Zij zijn voor zorg en hulp afhankelijk van veel verschillende organisaties, die niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Zo blijkt uit dit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Rapportage Integrale aanpak terrorisme

18-04-2019

Deze rapportage presenteert de inzet in het kader van de integrale aanpak van terrorisme en extremisme sinds eind 2017 tot april 2019. Het geeft een aantal van de bereikte mijlpalen weer, met een vooruitblik op de komende periode.

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

28-03-2019

Deze nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein' is volledig aangepast aan de nieuwe Europese privacywet, de AVG en Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.

Forensische zorg en veiligheid - Lessen uit de casus Michael P.

28-03-2019

In de vier jaar dat Michael P. forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen, zo blijkt uit dit rapport.

Handreiking voor het Verkennend Onderzoek Wvggz

27-03-2019

De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat een ieder een melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) ggz nodig heeft. De VNG maakte een handreiking voor dit 'Verkennend Onderzoek'.

Factsheet recidive Veiligheidshuis Midden-Limburg

05-03-2019

Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden­-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een Veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

06-02-2019

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Dit blijkt deit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling.

Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

25-01-2019

Voor het eerst heeft het WODC onderzocht hoe hoog de recidive is na uitstroom uit de hele forensische zorg. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de forensische zorg zich tot de maatregelen Terbeschikkingstelling (tbs) en Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), die samen slechts een klein deel van de forensische zorg uitmaken.

Eindrapport Schakelteam personen met verward gedrag

27-09-2018

De eindrapportage van het Schakelteam begint met een reflectie op wat er al gebeurt in het land. Daarnaast wordt ingegaan op de versterking van de keten sociaal domein-veiligheid-zorg, de regionale samenwerkingsstructuur en het escalatiemodel.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 48

10-09-2018

De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. Ondanks een stagnerende groei, geeft de omvang van de Nederlandse jihadistische beweging reden tot zorg. Dat blijkt uit het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.

Monitor nazorg (ex-)gedetineerden - meting 5

04-09-2018

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg, zo blijkt uit dit onderzoek van het WODC.

Domein overstijgende aanpak MPG

06-08-2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.

Familie van uitreizigers

01-08-2018

Welke rol spelen familieleden bij het voorbereiden van, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? Voor dit onderzoek zijn naast een literatuurstudie en beleidsanalyse, tientallen interviews afgenomen met professionals en familieleden van (vermeende) Syriëgangers.

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

03-07-2018

Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. Deze handreiking helpt gemeenten bij het opzetten van een lokaal netwerk van sleutelfiguren.

Kamerbrief Preventie Radicalisering

26-04-2018

Kamerbrief over de preventie van radicalisering. Volgens de betrokken bewindspersonen moet de integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) worden doorontwikkeld en bestendigd.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

26-04-2018

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een hardnekkig maatschappelijk probleem. Dit actieprogramma bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013

05-04-2018

De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Dat blijkt uit dit onderzoek van het WODC.

Monitor Veelplegers 2017

21-03-2018

Het aantal zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in Nederland was in 2015 op één van zijn laagste niveaus sinds 2004. De daling van het aantal ZAVP’s vond voornamelijk plaats tussen 2005 tot en met 2010, zo blijkt uit dit onderzoek.

Recidive na high impact crimes

15-03-2018

Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van high impact crimes (HIC) haar vruchten afwerpt. Daders van HIC vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling.

Monitor Jeugdcriminaliteit 2017

07-03-2018

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland is in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks gedaald. Mogelijke verklaringen zijn onder meer veranderende opsporingsprioriteiten, registratie-effecten, de digitalisering van de samenleving en toegenomen beveiliging.

Van detineren naar re-integreren

04-10-2017

De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in dit advies aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

12-09-2017

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit deze Corporatiemonitor Personen met verward gedrag.

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020

22-05-2017

Een stevig fundament voor elk zorg- en veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de Meerjarenagenda voor de zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020.

Kwaliteitskader MDA ++

12-05-2017

MDA++ is een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Het Kwaliteitskader beschrijft wat MDA++ inhoudt, hoe professionals ermee kunnen werken en welke professionals erbij betrokken moeten zijn.

Het wijkteam en Kwetsbare gezinnen

24-04-2017

Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momenteel vanuit de wijkteams wordt geboden. Omdat de problemen bij kwetsbare gezinnen vaak complex zijn, is er een gerichte aanpak nodig.

Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

23-01-2017

Prevalentieonderzoek naar de omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein. Ook is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op deze groep, waarbij gekeken is naar de (jeugd)strafrechtketen, slachtofferzorg, jeugdbeschermingsketen en het gemeentelijk veiligheidsdomein.

Ernstig verwarde personen, knelpunten en dilemma's

11-01-2017

De professionals binnen het Veiligheidshuis lopen dagelijks tegen dilemma’s aan die een adequate aanpak van deze doelgroep in de weg staan. Om inzicht te krijgen in de werkwijze én in de doelgroep heeft het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond een aantal casussen op papier gezet.

Doorpakken! - Eindrapportage aanjaagteam Verwarde Personen

30-09-2016

Volgens deze eindrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen is het fundament voor een sluitende aanpak gelegd, maar is het werk niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.

Zicht op LVB-jongeren

02-08-2016

Voor hulpverleners in de zorg is het meestal geen probleem, maar voor politie, jongerenwerkers en professionals uit de wijkteams blijkt het herkennen van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) heel lastig. Deze infosheet brengt knelpunten in kaart en geeft praktische tips voor de herkenning van LVB en hoe je ermee om gaat.

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

03-03-2016

Het WODC heeft de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd. Deze monitor is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg goed in kaart te brengen.

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

19-01-2016

De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit dit onderzoek van het WODC. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.

Jeugdketens sluitend verbinden

28-06-2010

Risicojongeren uit multiprobleemgezinnen zijn vaak gebaat bij een integrale aanpak, met een inbreng van partners uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en justitie. Dat vergt een intensieve samenwerking tussen de Zorg- en Adviesteams, de Centra voor Jeugd en Gezin en de Veiligheidshuizen.