Voorlopig geen uitstel of uitbreiding Wmo

20-04-2005

Het voorstel van de VNG om in juli 2006 te starten met een bredere Wmo heeft geen steun van de Kamer gekregen. De Kamer wil pas besluiten na zorgvuldige beoordeling van een pilot over gemeentelijke aansturing van meervoudige huishoudelijke hulp. Voorlopig wordt dus vastgehouden aan de start van de Wmo per 1 januari 2006 met enkelvoudige huishoudelijke hulp.

Fasering overheveling huishoudelijke zorg

De Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer heeft daarmee in het Algemeen Overleg met staatssecretaris Ross (VWS) op 20 april 2005 vastgehouden aan de eerder aangenomen motie Vietsch cs.
Deze motie kreeg op 9 december 2004 brede steun met de uitspraak om per 1 januari 2006 de Wet maatschappelijke ondersteuning in te voeren met o.a. het opnemen van de enkelvoudige huishoudelijke zorg uit de AWBZ. Uitbreiding van de Wmo vergt nadere besluitvorming waar resultaten van de pilots bij betrokken worden. Op basis van de motie Vietsch heeft staatssecretaris Ross een wetsvoorstel gemaakt, dat thans bij de Raad van State ligt.
Gemeenten blijken echter zowel tijdstip als inhoud onuitvoerbaar te vinden. De VNG heeft bij de staatssecretaris aangedrongen op wijziging: hevel de gehele huishoudelijke zorg over naar de Wmo en geef meer tijd voor voorbereiding: tot juli 2006.
De Kamercommissie heeft meer argumenten nodig om dit voorstel te kunnen steunen en drong aan op zorgvuldige afweging. De Kamer wil pas een besluit nemen na afronding van pilotprojecten over de overheveling alle huishoudelijke zorg inclusief de meervoudige huishoudelijke zorg. Het bevreemdde de Kamerleden dat juist een pilot over dit onderwerp ontbreekt in de lijst van proefprojecten.
Staatssecretaris Ross heeft toegezegd een dergelijke pilot te ontwikkelen.

Vervolg Algemeen Overleg na half mei

Wegens tijdgebrek kwam de vergadering niet meer aan een tweede termijn toe. Afgesproken werd daar een nieuwe datum voor te zoeken, die niet voor half mei gevonden zou kunnen worden.

Tijdpad behandeling wetsvoorstel

Veel kamerleden hadden er overigens moeite mee om te debatteren over de invoering van een wet, die nog ter advisering bij de Raad van State ligt. Bij de behandeling van het wetsvoorstel wil de kamercommissie nog de handen vrij hebben om nut en noodzaak te beoordelen.
Verwacht wordt dat het wetsvoorstel eind mei naar de Tweede Kamer gaat. Nog niet duidelijk is hoeveel tijd de Kamer voor de voorbereiding van het debat wenst. De verwachting werd uitgesproken dat behandeling in september plaats zal vinden.
VWS gaat in haar planning uit van behandeling in de Tweede Kamer in juni en mogelijke vaststelling van de Wmo in de Tweede Kamer in september. In deze planning zou de Wmo in oktober in de Eerste Kamer behandeld en vastgesteld kunnen worden. In november zal in dat geval de Wmo in de Staatscourant gepubliceerd worden.

Overigens signaleert VWS dat de meerderheid van de Kamer denkt dat invoering van de Wmo per 1 januari 2006 niet haalbaar is. De PvdA had het zelfs over 2007.

Lees nieuwsbericht VWS


zoeken in 118 websites