Meer geld voor cliëntenparticipatie in Wmo

19-09-2005

Voor 2006 en 2007 is in totaal 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de cliëntenparticipatie in de Wmo. Staatssecretaris Ross van het ministerie van VWS heeft dit toegezegd tijdens een bijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht.

VWS gaat investeren in de randvoorwaarden voor lokale cliëntenparticipatie. Via RPCP’s zullen lokale organisaties of platforms ondersteund worden in hun belangenbehartigende taken. Dit kan zijn door deskundigheidsbevordering, het stimuleren van samenwerking, het coachen van platforms op lokaal niveau etc.

De helft van het bedrag is specifiek bestemd voor het wegwerken van achterstanden in de (lokale) GGZ cliëntenparticipatie. VWS zal in overleg treden met de GGZ-organisaties over de inzet van deze middelen.
Bron: www.invoeringwmo.nl

Overigens geldt de toezegging alleen voor 2006 en 2007 en niet structureel.


zoeken in 118 websites