Kamer sleutelt veel aan Wmo

24-01-2006

De Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer heeft op 23 januari 2006 een uitgebreid wetgevingsdebat gevoerd over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Duidelijk werd uit het grote aantal amendementen (40 stuks) dat de kamerleden niet onverkort achter het voorstel van wet staan zoals staatssecretaris Ross dat had aangeboden. Komende donderdag stemt de Kamer na het plenair debat. Naar verwachting zal de Wmo per 1 januari 2007 ingevoerd worden.

Amendementen

Belangrijke wijzigingen werden onder andere voorgesteld op de ingangsdatum, compensatieplicht in plaats van zorgplicht voor gemeenten, de burgerparticipatie, overheveling van enkelvoudige of meervoudige huishoudelijke zorg, de keuzevrijheid tussen zorg in natura of PGB, oormerking van het Wmo-budget, ondersteuning van mantelzorgers, vermijden van Europese aanbestedingsplicht, maximum aan eigen bijdragen en besteding daarvan aan Wmo, verkleinen van verschillen in budgettoedeling tussen gemeenten en het opnemen van huiselijk geweld in prestatieveld maatschappelijke opvang.

Reactie Staatssecretaris Ross

Staatssecretaris Ross was ervan overtuigd dat de mensen beter van de Wmo zouden worden. Uitstel van invoering tot 1 januari 2007 liet zij aan de stemmingen in de Kamer over, die kamerbreed achter het amendement blijkt te staan.

Zij stemde in met ideeën rond een permanente compensatieplicht, waardoor voorstellen voor tijdelijke zorgplicht vervallen. De compensatieplicht stelt dat gemeenten mensen met een belemmering moeten compenseren zodat zij aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen.
De financiering van MEE-organisaties gaat niet per 2008 naar de Wmo, eerst vindt evaluatie en visievorming plaats.
Ross had begrip voor pleidooi van de kamerleden om de verplichting tot een jaarlijks tevredenheidsonderzoek in de Wmo te verankeren.

Huishoudelijke zorg en AWBZ

Ross hield vast aan overheveling van de hele huishoudelijke zorg uit de AWBZ met uitzondering van de huishoudelijke zorg die onderdeel uitmaakt van een volledig AWBZ-arrangement met 24-uurzorg (full package). Tegelijk heeft Ross toegezegd een lange-termijn perspectief te schetsen voor de AWBZ en overheveling van AWBZ-functies naar de Wmo. Ook zegde zij toe dat VWS het probleem met kortdurende huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname voor het najaar van 2006 oplost.

PGB

In de derde nota van wijziging had de staatssecretaris al aangegeven op het punt van PGB/zorg in natura de keuzevrijheid van cliënten zwaarder te achten dan de inperking van de beleidsvrijheid van gemeenten. Toch wil zij gemeenten de mogelijkheid geven in individuele gevallen een uitzondering te maken en geen PGB aan te bieden.

Financiën

Veel discussie ontstond over de mogelijkheid om mensen met hogere inkomens een 100%-eigen bijdrage op te leggen. Ross is van mening dat dit mogelijk moet zijn en zegde toe dit voor de zomer in een AmvB uit te werken.
Oormerking van het Wmo-budget ontraadde zij: het gaat hooguit om het budget voor huishoudelijke zorg.
Ross hield vast aan de ontwikkelde objectieve verdeelsleutel voor het Wmo-budget naar gemeenten. Geconstateerde verschillen kunnen aan verschillen in Rio-beoordeling liggen, omdat de cijfers over 2004 gaan. Nieuwe informatie ontbreekt nog.
Ross ontraadde voorstellen om het overgangsregime voor lopende AWBZ-indicaties naar twee jaar op te rekken.
Over de hoogte van het budget voor ondersteuning van mantelzorgers wordt nog overlegd.
VWS ontwikkelt een gereedschapskist voor gemeenten waarin ook een handreiking voor het schrijven van bestekken is opgenomen, gericht op goede aanbestedingen.

Wonen

De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de problematiek van woningaanpassing of verhuizen naar een geschikte woning. Ross verwachtte dat de recente beleidsvisie van minister Dekker op de toekomst van woningcorporaties tot meer zekerheden over gewenste resultaten zal leiden.


zoeken in 118 websites