Ross komt Kamer in Wmo tegemoet

27-01-2006

In het plenaire debat over de Wet maatschappelijke ondersteuning op 26 januari 2006 is Staatssecretaris Ross van VWS de Tweede Kamer flink tegemoet gekomen in de wensen die de fracties hadden om de wet aan te passen. Belangrijk punt was het zoeken naar een betere balans tussen zekerheid voor burgers en beleidsvrijheid voor gemeenten.

Voorafgaand aan het debat stuurde Staatssecretaris Ross de Kamer een schriftelijke reactie op de 35 amendementen die afgelopen maandag werden ingediend, waarbij zij de Kamer al een eind tegemoet kwam.

De staatssecretaris stemt onder meer in met voorstellen om de keuze voor ondersteuning in de vorm van natura of een persoonsgebonden budget vrij te laten. Verder staat ze niet afwijzend tegenover het voorstel de zorgplicht te vervangen door een plicht voor gemeenten om de beperkingen in de zelfredzaamheid van burgers te compenseren. Ze laat het aan het oordeel van de Kamer over om de wet per 1 januari 2007 in te laten gaan, in plaats van juli dit jaar.

Ook staat zij positief ten opzichte van versterking van de positie van burgers bij de beleidsvorming in de gemeente en de uitbreiding van de wet klachtrecht cliënten zorgsector. Vanuit de Kamer werd aangedrongen om mediation en second opinion in de wet op te nemen ter vermindering van druk op de rechtspraak.

Belangrijk punt voor de Kamer was de budgettoedeling aan gemeenten. Men wilde niet dat individuele cliënten nadeel zouden ondervinden als hun gemeente sterk achteruit zou gaan bij invoering van de Wmo. Ook drong men aan op goede afstemming in AWBZ- en Wmo-indicaties.

Vanuit de Kamer werd aangedrongen om wegen te zoeken dat gemeenten niet verplicht worden om voorzieningen aan te besteden volgens Europese regels.

Diverse amendementen zijn aangescherpt en moties ingediend. Deze amendementen kunt u bekijken op de website www.overheid.nl (publicatienummer 30131).

De plenaire behandeling zal worden voortgezet op donderdag 2 februari 2006 van 14.00 - 16.00 uur. Op dinsdag 7 februari wordt gestemd over moties en amendementen. Op 7 of 14 februari 2006 neemt de Tweede Kamer een beslissing over het wetsvoorstel.

Lees ook nieuwsbericht Kamer sleutelt veel aan Wmo d.d. 24-01-2006.


zoeken in 118 websites