Overleg over regeling zorginfrastructuur

11-05-2006

Recentelijk hebben de brancheorganisaties in de AWBZ overleg gehad met VWS, CTG/ZAio, Bouwcollege en Zorgverzekeraars Nederland over de stand van zaken rond de regeling zorginfrastructuur. Daaruit bleek dat het aantal aanvragen om gebruik te maken van deze beleidsregel op dit moment nog beperkt is.

Slechts 11 aanvragen zijn met behulp van het nieuwe formulier nu binnen bij het Bouwcollege, met name van geïntegreerde instellingen vanuit de sector Verpleging & Verzorging. Wel zijn er signalen dat veel zorgorganisaties aanvragen zorginfrastructuur, alsmede aanvragen ter dekking van overige huisvestingskosten van bestaande zorginfrastructuur, voorbereiden. Niettemin willen de brancheorganisaties de leden nogmaals wijzen op de mogelijkheid om kosten van zorginfrastructuur via deze beleidsregel vergoed te krijgen. Voor alle duidelijkheid: deze kosten komen niet ten laste van de (geplafonneerde) contracteerruimte, maar worden vanuit het bouwkader vergoed, dat in beginsel niet begrensd is.

ICT- en technologische voorzieningen

In het overleg is gesproken over type van ICT- en technologische voorzieningen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de regeling, namelijk het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van zorgbehoevende mensen. De bedoeling is een (niet-limitatieve) lijst vast te stellen van voorzieningen, zodat (moeizame) discussies op lokaal niveau hierover vermeden kunnen worden. Inmiddels heeft VWS ook conceptadviezen gekregen van twee onderzoeksbureaus over de mogelijkheden om een dergelijke lijst vast te kunnen stellen.

Ten aanzien van de ICT- en technologische infrastructuur, zien de AWBZ-branches de volgende aandachtsgebieden, die vanuit deze beleidsregel bekostigd zouden moeten worden:

Gelet op het feit dat de ICT- en technologische infrastructuur in de beleidsregel gekoppeld is aan de mogelijkheid van het leveren van onplanbare zorg, ligt het voor de hand dat de bekostiging vanuit deze beleidsregel ook met name gericht is op de groep cliënten die dergelijke zorg nodig heeft.

Afstemming met zorgkantoren

Daarnaast is gesproken over de spanning tussen het investeren in zorginfrastructuur en de langlopende verplichtingen die daaruit voortvloeien en de korte termijn waar de zorginkoop van het zorgkantoor mee werkt. Een aanvraag moet samen met het zorgkantoor worden ingediend, maar zorgkantoren geven aan dat hier geen enkele zekerheid omtrent productie aan ontleend kan worden. Daarbij blijken sommige zorgkantoren een eigen interpretatie/ normering te hanteren. De brancheorganisaties hebben deze signalen bij het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland neergelegd, die dat ook intern nog nagaan.

Meer informatie over de regeling zorginfrastructuur.


zoeken in 118 websites