5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Meer ruimte voor ondernemerschap in de zorg

11-07-2007

Zorgaanbieders krijgen meer ruimte voor ondernemerschap. Maar besluitvorming over tarieven in de care-sector volgt pas in 2008, schrijven minister Klink en staatssecretaris Bussemaker van VWS in de kapitaallastenbrief 'Met zorg ondernemen' die op 9 juli jl. naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

Het Ministerie van VWS wil met de grotere vrijheid voor zorgaanbieders bereiken dat cliënten in de zorg meer keuzemogelijkheden krijgen. Daarom wordt de vergoeding voor de kapitaallasten van zorgvastgoed opgenomen in de zorgtarieven. Zorgorganisaties dragen dan zelf de investeringsrisico's. Voor ziekenhuizen wordt in de brief gedetailleerd aangegeven waar zij in 2008 en volgende jaren aan toe zijn. Voor de care-sector (kleinschalige woonvormen en verzorgings- en verpleeghuizen) wordt de besluitvorming uitgesteld tot 2008.

Voor- en nadelen van de nieuwe bekostiging

Aan de nieuwe bekostiging zitten voor zorgorganisaties veel voordelen. De procedures bij het Bouwcollege en College Sanering Zorginstellingen verdwijnen. Er ontstaat bestedingsvrijheid in de afzonderlijke vergoedingen voor het gebouw (nu nog onderscheiden in aanvangsinvestering en jaarlijkse en incidentele instandhoudingsmiddelen), naast bestedingsvrijheid tussen vergoedingen voor het gebouw en de zorg. Ook vervallen regels omtrent afschrijvingen, rente en huur.
Daar staan wel extra risico’s tegenover. De vergoeding wordt afhankelijk van de omzet, waardoor het risico van leegstand groter wordt. Desinvesteringen zullen zorgorganisaties zelf moeten dragen. Het boekwaardeprobleem komt daarmee bij zorgorganisaties te liggen.

Uitbreiding regeling kleinschalige woonvormen in 2008

Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe bekostiging wordt de regeling kleinschalige woonvormen per 1 januari 2008 uitgebreid van 25 plaatsen (waarvan maximaal 12 zwaar) tot 50 (waarvan maximaal 24 zwaar). Deze uitbreiding maakt het gebruik van de regeling voor de ouderenzorg interessanter. Voor deze regeling geldt geen bouwregime en het Bouwcollege en College Sanering Zorginstellingen krijgen geen rol bij de uitvoering.

Bestemmingsplicht; geen winstuitkering

In het verlengde van deze regeling geeft VWS dan ook aan dat bij invoering van de nieuwe bekostiging het vermogen dat is vastgelegd in gebouwen aan de zorgorganisatie toebehoort. Eventuele inkomsten uit vastgoedtransacties mogen niet leiden tot een winstuitkering. Er blijft een bestemmingsplicht gelden voor deze extra inkomsten. Het zorgvastgoed zal daartoe moeten worden getaxeerd voor 2009 en minimaal eens per 5 jaar.

Zekerheidsstructuur en toezicht

De brief maakt duidelijk dat zorgorganisaties als gevolg van deze operatie niet om mogen vallen. Ook als later zorgorganisaties failliet dreigen te gaan, zal er een waarborg zijn voor de continuïteit van de zorg. Dit betekent niet dat zorgorganisaties altijd overeind worden gehouden – overigens net zomin als dat nu geldt. De kwaliteit van het gebouw wordt onderdeel van verantwoorde zorg.

Initiatieven ActiZ en Aedes

ActiZ organiseert dit najaar ledenraadplegingen en workshops over de kapitaallastenbrief. Leden van ActiZ vinden hierover binnenkort meer informatie op de website van ActiZ.
Het Aedesnetwerk Wonen met Zorg organiseert eind augustus een discussiebijeenkomst over de gevolgen van deze wijzigingen voor de relatie tussen woningcorporaties en zorgorganisaties. De leden van dit netwerk krijgen een uitnodiging. Meer informatie hierover op Aedesnet.

Lees de Tweede Kamerbrief over de kapitaallasten op de website van VWS


zoeken in 118 websites