Besluit Beheer Sociale Huursector

Het BBSH vormt de juridische basis voor het functioneren van de woningbouwcorporaties. In 2001 is Wonen en Zorg toegevoegd als zesde prestatieveld. Meer informatie in het dossier Woningcorporaties op de site van VROM. Jaarlijks rapporteert de minister van VROM aan de Tweede Kamer over de prestaties van woningcorporaties, ook op het terrein van wonen en zorg.

De corporaties moeten jaarlijks verslag doen van de voornemens en de geleverde prestaties op dit terrein. Met ingang van het jaar 2003 dienen de corporaties hun voornemens op het gebied van wonen en zorg op te nemen in Bijlage I, rubriek 7 van het verslag BBSH.

In bijlage I moet per gemeente waar de corporatie actief is onder meer worden weergegeven de te realiseren groei van:

Een vergelijkbare tabel is opgenomen in Bijlage II, rubriek 7. Dan betreft het de werkelijk geleverde prestaties in het afgelopen jaar. Bovendien wordt hier gevraagd naar het deel van de bewoners van de corporatie dat gebruik maakt van arrangementen op het gebied van wonen, zorg- en dienstverlening die door of via de corporatie worden aangeboden.


zoeken in 118 websites