Extramurale zorginfrastructuur

Om zorg te kunnen leveren aan mensen die langdurige op zorg aangewezen zijn en zelfstandig wonen zijn ook bepaalde ruimten nodig. De financiering van deze zorginfrastructuur vanuit de AWBZ is voor:

  • ruimten voor het halen en brengen van extramurale AWBZ-zorg, waarbij de mogelijkheid bestaat deze ruimten ook te gebruiken buiten de AWBZ;
  • ruimten en/of technologische voorzieningen (domotica) voor het leveren van onplanbare zorg op afroep met een hoge frequentie.

Beleidsregel zorginfrastructuur

De regeling voor zorginfrastructuur is per 1 januari 2006 in werking getreden. De regeling vergoedt naast de kapitaalslasten ook de overige huisvestingskosten. Onder overige kosten worden verstaan: kosten voor energie, belastingen, inrichting en onderhoud. Kosten voor personeel vallen er niet onder.
Nieuwe initiatieven kunnen beide kosten vergoed krijgen. Bestaande initiatieven kunnen een beroep op de regeling doen wat betreft de overige huisvestingskosten. De kapitaalslasten van deze projecten worden reeds op andere wijze bekostigd.

De beleidsregel zorginfrastructuur heeft geen einddatum. De beleidsregel wordt momenteel geëvalueerd. De NZa verwacht de evaluatie voor de zomer van 2009 te kunnen voltooien. Zo snel mogelijk daarna zal de staatssecretaris laten weten of aanpassing van de beleidsregel volgens VWS noodzakelijk is. 

Artikel 'Nieuwe regeling Zorginfrastructuur doorgelicht' - maart 2006

De nieuwe regeling zorginfrastructuur biedt zorgaanbieders meer ruimte om zorginfrastructuur binnen de AWBZ te realiseren. Maar er zijn nog wel wat onzekerheden. In dit artikel gaat Linda Sanders in op de regeling en laat ze aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien voor welke vraagstukken zorgaanbieders komen te staan bij het realiseren van zorginfrastructuur in de wijk. Lees artikel (pdf, 28 kb). Het artikel is geschreven voor het Reed Business Handboek Wonen en zorg.

Download de Beleidsregel Zorginfrastructuur (pdf, 64 kb).
Download de lijst financiering Technologische voorzieningen (pdf, 30 kb).

Aanvragen zorginfrastructuur

Zorginstelling en zorgkantoor moeten gezamenlijk een aanvraag indienen tot opname van de kapitaalslasten en/of overige huisvestingskosten zorginfrastructuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Het Bouwcollege adviseert de NZa over de bouwkundige en technologische voorzieningen. Het verzoek voor dit advies moet door de aanvrager rechtstreeks ingediend worden bij het Bouwcollege. Bij de aanvraag moet een bouwtekening meegezonden worden.

Het Bouwcollege zal de aanvragen die vóór 31 december 2008 zijn ingediend nog van advies voorzien. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2009 geeft het Bouwcollege geen advies meer. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezint zich op een praktische oplossing hiervoor, zodat de uitvoering van de beleidsregel normaal zal doorlopen.

Aanvraag zorginfrastructuur en technologische voorzieningen 

Protocol

Voor een doelmatige en effectieve inzet van de regeling voor zorginfrastructuur heeft VWS, in overleg met Zorgverzekeraars Nederland en de brancheorganisaties in de zorg, een protocol opgesteld. In dit protocol staan de voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen en de rol en verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. In de bijlagen zijn zijn formats opgenomen voor de wijze van indienen en het afleggen van verantwoording door de aanvrager, de beoordeling van aanvragen door het zorgkantoor en de monitoring door de NZa.

Download protocol zorginfrastructuur (pdf, 46 kb) en bijlagen protocol (pdf, 31 kb).


zoeken in 118 websites